Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných
Název práce v češtině: Možnosti ergoterapeutické intervence u onkologicky nemocných
Název v anglickém jazyce: Possibilities of Occupational Therapy Intervention for Cancer Patients
Klíčová slova: ergoterapie ergoterapeutická intervence rehabilitace v onkologii ergoterapie v onkologii onkologie zhoubný nádor
Klíčová slova anglicky: occupational Therapy occupational Therapy intervention rehabilitation in oncology occupational Therapy in Oncology oncology cancer
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2012
Datum zadání: 10.07.2015
Datum a čas obhajoby: 01.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku onkologicky nemocných a představit možnosti ergoterapeutické intervence v onkologii.
V teoretické části bakalářské práce je zpracován přehled nejdůležitějších pojmů z oblasti onkologie. Jsou zde nastíněny jednotlivé typy léčby v onkologii včetně jejich nežádoucích účinků. Také jsou zde uvedeny nejčastější onkologické diagnózy v České republice a ve světě. Dále jsou v práci popsány obecné možnosti rehabilitační péče u osob se zhoubnými nádory. Další část je pak zaměřena přímo na ergoterapeutickou intervenci v onkologii.
Praktická část je věnována vytvoření informačního materiálu o možnostech ergoterapie v onkologii. Je primárně určen pro laiky, ale jako prvotní zdroj informací o ergoterapii může dobře sloužit i odborníkům pracujícím v onkologii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to approach the issue of cancer patients and to present occupational therapy intervention in oncology.
The theoretical part of the thesis is an overview of the most important concepts from the field of oncology. It outlines different types of treatments in oncology, including their side effects. There are also the most frequent cancer diagnoses in the Czech Republic and abroad. Furthermore, the work describes the general possibilities of rehabilitation for people with cancer. Next part is focused directly at the occupational therapy intervention in oncology.
The practical part offers informational material about the possibilities of occupational therapy in oncology. It is primarily intended for laymen, but as a primary source of information on occupational therapy may well serve professionals working in oncology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK