Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracoviště open space a jeho vliv na spokojenost zaměstnanců
Název práce v češtině: Pracoviště open space a jeho vliv na spokojenost zaměstnanců
Název v anglickém jazyce: Open space and it´s influence on performance and contentment of employees
Klíčová slova: open space pracoviště,zaměstnanec, vedoucí,podmínky práce, vztahy s kolegy, spokojenost s prací
Klíčová slova anglicky: open space office,workplace,employee,boss,conditions of work,relationship with coleaguees,Contentment with workplace
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2012
Datum zadání: 06.06.2012
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: Mgr. Tomáš Čížek
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
PŘEDPOKLÁDANÉ METODY ZPRACOVÁNÍ
Svou práci bych chtěla začít sedmitýdenním zúčastněným pozorováním – budu po tuto dobu zaměstnaná na pracovišti typu open space, proto budu přímo v centru sledovaného jevu. Mým záměrem je všímat si, jak lidé pracující v tomto prostředí reagují a vyrovnávají se s rušivými elementy, jakými jsou například hluk a absence soukromí. Zároveň se ale zaměřím i na možné přínosy tohoto typu kanceláří – všechna pozitiva i negativa, která vysleduji, poté bez výjimky zahrnu do své analýzy.
Dále hodlám provést rozhovory s lidmi pracujícími v open space kancelářích – pomocí neformálních rozhovorů je mým cílem zjistit, jaký mají na své pracoviště názor, co na něm považují za pozitivní a co naopak za negativní a ztěžující jejich práci, jaký je díky tomuto prostředí jejich vztah s kolegy, jestli vnímají nějaký vliv tohoto pracoviště na svůj pracovní výkon, atp.
Součástí mého výzkumu bude také dotazníkové šetření mezi zaměstnanci pracujícími v open space pracovištích. Plánovaný počet těchto pozorování je zhruba 150 – 200.
Mým záměrem je také provést rozhovory s vedoucími těchto pracovišť a s lidmi pohybujícími se ve vyšším managementu, kteří open space pracoviště vedou. Bude mne zajímat jejich postoj k tomuto typu kanceláří a jak jsou s ním jako zaměstnavatelé spokojeni.
Postoje zaměstnavatelů poté hodlám srovnat s výsledky rozhovorů a analýzy dotazníkového šetření mezi zaměstnanci a také se základní představou o přínosech open space pracovišť (kterou představím ve své teoretické části).
Seznam odborné literatury
ORIENTAČNÍ ZDROJE K TÉMATU
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/sos-syndrom-open-space_26489.html - časopis Instinkt


Předběžná náplň práce
NÁMĚT PRÁCE
Námětem mé bakalářské práce jsou pracoviště open space. Mým cílem je zjistit, jaké jsou výhody a nevýhody těchto pracovišť a jestli se představa o jejich účelu shoduje s reálnou situací. Hodlám toto téma zpracovat především formou výzkumu, a to jak výzkumu osob pracujících v tomto typu kanceláří, tak i výzkumu jejich zaměstnavatelů. Zajímá mne, jestli jsou lidé na takovémto pracovišti spokojeni a zda má toto prostředí vliv na jejich pracovní výkon, spokojenost s prací a ovlivňuje nějak jejich vztahy s kolegy.

PŘEDBĚŽNÁ STRUKTURA PRÁCE
1) Úvod
2) Teoretická část
a) Vysvětlení pojmu open space
b) Vznik a historie pracovišť typu open space
c) Hlavní záměr open space pracovišť
3) Praktická část
a) Zúčastněné pozorování a rozhovory se zaměstnanci v open space kancelářích
b) Dotazníkové šetření
c) Rozhovory se zaměstnavateli
d) Analýza výsledků
4) Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK