Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovensko-česká mezijazyková homonymie – lexikální analýza na bázi Slovensko-českého slovníku (Po-T)
Název práce v češtině: Slovensko-česká mezijazyková homonymie – lexikální analýza na bázi Slovensko-českého slovníku (Po-T)
Název v anglickém jazyce: Slovak-Czech interlingual homonymy – lexical analysis on the base of Slovak-Czech dictionary (Po-T)
Klíčová slova: česko-slovenská lexikální konfrontace, čeština, slovenština, mezijazyková homonymie, slovník mezijazykových homonym
Klíčová slova anglicky: Czech-Slovak lexical confrontation, Czech, Slovak, interlingual homonymy, dictionary of interlingual homonyms
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2012
Datum zadání: 05.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.08.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mária Šimková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se soustředí na otázku lexikální mezijazykové homonymie v češtině a slovenštině, která dosud není systematicky zpracována, i když představuje důležitou část konfrontace slovní zásoby obou jazyků jak z hlediska systémového, tak se zřetelem na mezijazykovou komunikaci a problematiku vzájemného překladu. Cílem práce je zmapovat zastoupení mezijazykových homonym ve vybrané části dosud nepřekonaného Slovensko-českého slovníku Ž. Gašparíkové a A. Kamiše a u vybraných lexikálních jevů podrobněji analyzovat vzájemné vztahy na rovině sémantiky a stylistiky, lexikální spojitelnosti a slovotvorných vztahů s využitím dat slovenských a českých výkladových slovníků, národních korpusů a česko-slovenského paralelního korpusu. Přílohou bakalářské práce bude slovníček slovensko-českých mezijazykových homonym vypracovaný na bázi Slovensko-českého slovníku, představující obraz mezijazykové homonymie v heslech písmen Po-T.
Seznam odborné literatury
Gašparíková, Želmíra - Kamiš, Adolf: Slovensko-česky slovník. Praha: SPN 1983.
BARTÁKOVÁ, Jarmila: K zradnostiam v blízkopríbuzných jazykoch. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1998.
HAUSER, Přemysl: Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN 1986.
HORÁKOVÁ, Radmila: Interlingválne homonymá ako lexikografický problém. Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, s.13 – 21.
HORECKÝ, Ján: Vzťahy medzi slovenčinou a češtinou. In: Slavica Pragensia, Praha: Univerzita Karlova 1987, roč. 30, s. 49n.
KOLLÁR, Dezider: Medzijazyková homonymia. In: Studia Academica Slovaca, 1987, roč. 11, s. 229 – 233.
KOPEČNÝ, František: Základní všeslovanská slovní zásoba. Praha. 1981.
LOTKO, Edvard: Zrádná slova v polštině a češtině. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého 1987.
MICHALUS, Štefan: Poznámky k výberu slov v chystanom česko-slovenskom slovníku. - Kultúra slova, 4, 1970, s. 105-107.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Slovenčina a čeština v kontakte. Bratislava – Praha: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2008.
ONDRUŠ, Šimon: Zo slovensko-českej lexikálnej konfrontácie. In: Studia Academica Slovaca, 1984.
PANČÍKOVÁ, Marta: Zradné slová v poľštine a slovenčine: Lexikológia poľského jazyka. Bratislava 1993.
PANČÍKOVÁ, Marta: Zradné slová v blízkych jazykoch. In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislost. Olomouc: Univerzita Palackého 2003.
PANČÍKOVÁ, Marta: Zradnosti poľskej a slovenskej lexiky. Opole: PRO 2005
SEKANINOVÁ, Ella. Dvojjazyčná lexikografia v teórii a praxi. Bratislava 1993.
SLIVKOVÁ, Viera: Ž. Gašparíková - A. Kamiš, Slovensko-český slovník, Praha 1967. - Slovenská reč, 34, 1969, s. 108-112 (rec.).
SLIVKOVÁ, Viera: Ekvivalent v chystanom česko-slovenskom slovníku. Kultúra slova, 4, 1970, s. 11—13.
SLOBODA, Marián: Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost – Čeština doma a ve světě, XII (3&4), 2004. Dostupné na internetu:http://sloboda.cz/marian/publikace/CDS_opravene.pdf
SOCHOVÁ, Zdeňka: Kouření v češtině a ve slovenštině. Naše řeč, 59, 1976, č. 4.
SOCHOVÁ, Zdeňka: Blízké jazyky a konfrontační lexikografie. Naše řeč, 74, 1991, č. 3.
SOKOLOVÁ, Miloslava: Český jazyk (Diferenčné javy a cvičenia). Košice: Univerzita P. J. Šafárika 1991.
SOKOLOVÁ, Miloslava – MUSILOVÁ, Květoslava – SLANČOVÁ, Daniela: Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Bratislava: UK 2005.
STRAKOVÁ, Vlasta: Poznámky ke konfrontační analýze lexikálního systému slovenštiny a češtiny. In: Slavica Pragensia, roč. 25. Praha: UK 1985.
SYROVÁTKOVÁ, Jarmila: Nový Slovensko-český slovník. In: Naše řeč, roč. 51 (1968), č. 2.
TRUP, Ladislav: Problematikaa „zradných slov“ v slovenčine a španielčine. Slovenská reč, 1981, roč. 46, č. 4. Dostupné na internetu:http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1981/4/sr1981-4-lq.pdf
VLČEK, Josef: Úskalí ruské slovní zásoby: Slovník česko-ruské homonymie a paronymie. Praha: Svět sovětů 1966.
ZEMAN, Jiří: K výzkumu vztahu češtiny a slovenštiny (přehled hlavních témat posledních patnácti let). Jazykovědné aktuality, roč. XLIV, 2007. s. 6– 26.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK