Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Denní cílení versus intertemporální substituce – empirický odhad elasticit nabídky práce na příkladě malých a středních podniků (MSP) v České republice
Název práce v češtině: Denní cílení versus intertemporální substituce – empirický odhad elasticit nabídky práce na příkladě malých a středních podniků (MSP) v České republice
Název v anglickém jazyce: Daily targeting versus intertemporal substitution – estimating elasticities of labour supply on the example of small and medium enterprises (SME) in the Czech Republic
Klíčová slova: nabídka práce, mzdy, intertemporální substituce, denní cílení, elasticita nabídky práce, MSP
Klíčová slova anglicky: labour supply, wages, intertemporal substitution, daily targeting, elasticity of labour supply, SMEs
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Wadim Strielkowski, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2012
Datum zadání: 04.06.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod do problému odhadu elasticit nabídky práce
a) Teoretické základy nabídky práce
b) Úvod k malým a středním podnikům
2. Intertemporální substituce a denní cílení
3. Testování a odhadování
4. Analýza a interpretace výsledků
5. Závěr
Seznam odborné literatury
1. Camerer, C., Babcock, L., Loewenstein, G.: „Labour supply of New York City cabdrivers: one day at a time”, The Quarterly Journal of Economics, May 1997
2. Altonji, Joseph G., “Intertemporal Substitution in Labor Supply: Evidence from Micro Data,” Journal of Political Economy, XCIV (1986), p. 176–215.
3. Berg, Elliot J.: ”Backward-sloping Labour Supply Functions in Dual Economies – the Africa case”, Quarterly Journal of Economics, LXXV (3), 1961.
4. Bjornland Hilde: “Monetary Policy and the theory of fluctuations”, University of Oslo, 1999.
5. Maddala, G. S.: “Introduction to Econometrics”, druhá edice. New York, NY: Macmillan Publishing Company, (1992).
6. Jeffrey M. Wooldridge: “Introductory Econometrics. A Modern Approach. “sekond edition. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, (2006)
7. Orde-Brown, G. :”Labour conditions in East Africa”, London: Colonial Office, 1946
8. Mankiw, N. Gregory, Julio J. Rotemberg, and Lawrence H. Summers: “Intertemporal Substitution in Macroeconomics,” Quarterly Journal of Economics, (1985), p. 225–251.
9. Strielkowski, W., Wasilewski, A. Daily targeting versus intertemporal substitution - estimating elasticities of labour supply: a case of Polish rural entrepreneurs. Economics and Management, 10 (72): p. 3-10, ISSN 1998-1627, 2011
10. Wales, Terence J., “Estimation of a Labor Supply Curve for Self-Employed Business Proprietors,” International Economic Review, XIV (1973), p. 69–80.
Předběžná náplň práce
Ekonomické modely, které vysvětlují životní cyklus nabídky práce, předpokládají pozitivní vztah mezi počtem odpracovaných hodin a změnami mzdy. Podnikatelé (obzvlášť ti podnikatelé, kteří si mohou vybrat, kolik hodin denně nebo měsíčně odpracují) tedy substituují volný čas a prácí intertemporálně (jedná se například o majitele malých obchodů, dílen, řidiče taxislužeb, drobné prodejce, apod.). Některé studie dokazují, že elasticita intertemporální substituce je nízká. Camerer et al. (1997) studoval denní nabídku práce taxikářů v New Yorku. Ukázal, že v případě neočekávané nárůstu zisku se řidiči rozhodli pro kratší pracovní dobu a naopak v případě nízkých příjmů pracují déle. Altonji et al. (1986), Berg (1961), and Orde-Brown et al.(1946) prokázali, že denní cílení se objevuje v případech malých podniků.
Tato bakalářská práce se má věnovat prozkoumání vyše uvedených souvislostí na příkladu malých a středních podniků (MSP). Předpoklá se, že vztah mezi odpracovaným časem a mzdou je rozdílný oproti tomu, který je základem obecných ekonomických teorií. Hlavním cílem práce bude ukázat, zda pro malé a střední podniky v České republice platí intertemporální substituce nebo se řídí denním cílením. V práci se tedy bude zkoumat mzdová elasticita a také vztah mezi mzdou a odpracovaným časem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Economic models that explain the life-cycle of labour supply expect a positive relationship between the number of hours worked and changes in wage. Entrepreneurs (especially those who can choose how many hours per day or per month to work) substitute leisure and work intertemporally (an example of the owners of small shops, workshops, taxi drivers, small retailers, etc.). Some studies report that elasticity of intertemporal substitution is typically low. For example, Camerer et al. (1997) studied the daily labour supply of taxi drivers in New York. They showed that in the case of an unexpected increase in earnings drivers opted for shorter working time and, on the other hand, in the case of low income they worked longer. Moreover, Alton et al. (1986), Berg (1961), and Orde-Brown et al. (1946) demonstrated that the daily targeting can be found in cases of small enterprises as well.
This thesis will analyse the above mentioned relationships based on small and medium enterprises (SME). It will be assumed that the relationship between time worked and wages is different than the one which is based on the assumptions of general economic theory. The thesis will show whether for small and medium enterprises in the Czech Republic holds true either intertemporal substitution or daily targeting. Thus, the thesis will explore wage elasticity and the relationship between wages and hours worked.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK