Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinants of Technical Efficiency and its Change among Ghanaian Cocoa Farmers
Název práce v češtině: Determinanty technické efektivity a její změny u ghanských pěstitelů kakaa
Název v anglickém jazyce: Determinants of Technical Efficiency and its Change among Ghanaian Cocoa Farmers
Klíčová slova: Data envelopment analysis, efektivita farmářů, změna efektivity, determinanty efektivity, Ghana, kakao
Klíčová slova anglicky: Data Envelopment Analysis, Farmers’ Efficiency, Efficiency Change, Determinants of Efficiency, Ghana, Cocoa
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2012
Datum zadání: 03.06.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: Mgr. Pavla Růžičková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BINAM, J. N., Kalilou SYLLA, Ibrahim DIARRA a Gwendoline NYAMBI. Factors Affecting Technical Efficiency among Coffee Farmers in Côte d’Ivoire: Evidence from the Centre West Region. African Development Review. 2003, roč. 15, č. 1.
BINAM, J. N., Jim GOCKOWSKI a Guy Blaise NKAMLEU. Technical efficiency and productivity potential of cocoa farmers in West African countries. The Developing Economies. 2008, roč. 46, č. 3.
BRAVO-URETA, Boris E. a Robert E. EVENSON. Efficiency in agriculturalproduction: The case of peasant farmers in eastern Paraguay. Agricultural Economics. 1994, roč. 10, č. 1.
BRAVO-URETA, Boris E., et. al., Technical efficiency in farming: a meta-regression analysis. Journal of Productivity Analysis. 2007, roč. 27, č. 1.
COELLI, Tim, Sanzidur RAHMAN a Colin THIRTLE. Technical, Allocative, Cost and Scale Efficiencies in Bangladesh Rice Cultivation: A Non-parametric Approach. Journal of Agricultural Economics. 2002, roč. 53, č. 3.
COELLI, T.J, RAO, D.S.P., O'DONNELL, C.J. a BATTESE, G.E. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 2. vyd. Springer, 2005. ISBN 978-0-387-24265-1.
RICHMAN, Dzene. What drives efficiency on the Ghanian cocoa farm?. In: CSAE Conference 2010 Economic Development in Africa [online]. 2010. Dostupné z: http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2010-EDiA/papers/498-Dzene.pdf
THIAM, Abdourahmane, Boris E. BRAVO-URETA a Teodoro E. RIVAS. Technical efficiency in developing country agriculture: a meta-analysis. Agricultural Economics. 2001, roč. 25, 2-3.
Předběžná náplň práce
Růst produktivity v zemědělství bude v budoucích letech významný pro rozvoj v chudých zemích, lze ho rozdělit na technologickou změnu a růst efektivity. Já bych se ve své práci chtěl zabývat technickou efektivitou (TE) a to konkrétně na případě ghanských producentů kakaa. Z předchozích studií vyplývá, že jejich TE není nijak vysoká, Binam, Grockowski a Nkanleu (2008) ve své studii určili TE 44%, to je i méně než jejich výsledky z jiných západoafrických zemí. Ale také méně než je běžná produktivita zemědělců v Africe a nejchudších zemích obecně, kterou ve své studii, zabývající se pracemi určující efektivitu v zemědělství, určil Bravo-Ureta et. al. (2007) rovnou 73,7% respektive 74,1%. Je zde tedy prostor pro zlepšení.
Na rozsáhlých datech nasbíraných CSAE od stovek farmářů, určím pomocí "data envelopment analysis" (DEA) produktivity jednotlivých farmářů. Poté budu zkoumat vlivy různých výrobních a socioekonomických faktorů na efektivitu a její změnu v čase, podobně jako Coelli et. al. (2002) na bangladéšských producentech rýže a Binam et. al. (2003) na producentech kávy v Pobřeží slonoviny s využitím DEA, nebo Richman (2010), který studoval vlivy na efektivitu u ghanských producentů kakaa a Bravo-Ureta, Everson (1994), zkoumající efektivitu farmářů v Paraguaji, kteří použili "stochastic frontier".
Ve své práci chci odpovědět na to, jakým způsobem by šlo navýšit efektivitu těchto farmářů a aktuální výsledky porovnám s již existující literaturou, např. Richman (2010), která se tímto zbývala. Navíc bych ale rád odpověděl na to, co ovlivňuje případnou změnu produktivity jednotlivých farmářů v čase. Mezi možné odpovědi na otázku jak zvýšit efektivitu by mohli patřit zlepšení vzdělanosti, lepší dostupnost finančních služeb, změna způsobu správy farmy (způsob platby zaměstnancům atp.) a další.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Productivity growth in agriculture in coming years will be important for development in developing countries. Productivity growth can be divided into technology change and efficiency growth. In my thesis I would like to examine technical efficiency (TE) of Ghana cocoa farmers. Previous studies imply, that theirs TE is not very high, Binam, Grockowski and Nkanleu (2008) in their study determined TE to be 44%, that is even less than their results from other West African countries, and also less than usual efficiency of farmers in Africa and low-income countries in general, which in their study on articles determining productivities in agriculture was found by Bravo-Ureta et. al. (2007) to be 73.7% and 74.1% respectively. So there is room for improvement.
On rich dataset collected by CSAE from hundreds of farmers I will determine efficiencies of particular farmers using data envelopment analysis (DEA). Then I will examine influences of various technical and socio-economic factors on efficiency and its change in time, similarly as Coelli et. al. (2002) on Bangladesh rice farmers and Binam et. al (2003) on Côte d'Ivoire coffee farmers using DEA or Richman (2010), who studied efficiency of Ghana cocoa farmers and Bravo-Ureta, Everson (1994), researching efficiency of farmers in Paraguay, using stochastic frontier.
In my thesis I want to find, how to increase efficiency of these farmers and compare current results with existing literature on this topic, e.g., Richman (2010). Beyond that I would like to examine what influences efficiency change of particular farmers in time. Possible answers to how increase efficiency could be increased education, better availability of financial services, farm management changes (e.g. the way the employees are paid) and so on.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK