Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obligační statut spotřebitelských smluv ve vztazích s mezinárodním prvkem
Název práce v češtině: Obligační statut spotřebitelských smluv ve vztazích s
mezinárodním prvkem
Název v anglickém jazyce: Lex causae of consumer contracts with international
element
Klíčová slova: Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazky – nařízení Řím I – spotřebitel – dodavatel/obchodník
Klíčová slova anglicky: the Convention on the law applicable to contractual obligations 1980 - the Rome I Regulation – the applicable law – consumer – trader/provider
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2012
Datum zadání: 01.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2012
Datum a čas obhajoby: 05.11.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.11.2012
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce se zabývá dvěma základními zdroji unijního práva, které se týkají obligačního statutu smluv s mezinárodním prvkem v oblasti občanskoprávních a obchodněprávních závazků, tj. Římské úmluvy a nařízení Řím I. Výklad v první části rigorózní práce je výkladem spíše obecným, na něhož pak autorka navazuje částí druhou, zabývající se již konkrétně problematikou ochrany spotřebitele. Práce je zakončena nástinem vývoje v oblasti české úpravy určení obligačního statutu ve vztazích s mezinárodním prvkem. Celá práce je v jednotlivých částech doplněna o relevantní judikaturu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the beginning, thesis covers two main sources of the EU law regarding the lex causae of contracts with an international element in the area of civil and commercial obligations, i. e. The Rome convention and the Rome I Regulation. In order to better capture the evolution in determination of the lex causae in commercial and civil contracts with an international element, the author introduces first the former and consequently in a comparative way, also the latter. Since this part of the thesis is presented in more general way, it follows that the author deals with the particular issue of consumer protection in the second part. At last, the thesis outlines the newest evolution in the Czech legislation concerning the determination of lex causae: the adoption of new Act on international private law which takes part of the re-codification process of the Czech private law. In addition, relevant case law is presented for each part of the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK