Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti aplikace konceptu otevřeného vzdělávání na českých univerzitách
Název práce v češtině: Možnosti aplikace konceptu otevřeného vzdělávání na českých univerzitách
Název v anglickém jazyce: Application possibilities of the concept of open education at Czech universities
Klíčová slova: bariéry ve vzdělávání, digitální propast, distanční vzdělávání, e-learning, ICT - informační a komunikační technologie, informační společnost, On-line výukové moduly, Open University, Otevřené vzdělávací zdroje, terciální vzdělávání, vzdělávací zdroje, vzdělávání bez hranic
Klíčová slova anglicky: barriers in education, digital divide, distance learning, Education Without Borders, e-learning, ICT - information and communication technologies, information society, learning resources, OER - Open Educational Resources, online learning modules, Open University, tertiary education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 31.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor práce si klade za cíl vypracovat stručný teoretický vstup k tzv. otevřenému vzdělávání. Zhodnotí přitom nabídku the Open Educational Resources University a porovná ji s Open university. Zíkané poznatky shrne do SWOT analýzy. Dále provede výzkum aktuálních nabídek vybraných českých univerzit a na závěr formuluje podněty k rozvoji otevřeného vzdělávání v českém univerzitním prostředí.

Obsah:
1 Úvod
2 Otevřené vzdělávání, vymezení základních pojmů
3 Popis aktuálního řešení - the Open Educational Resources University a porovnání s Open university
4 Shrnutí získaných informací do SWOT analýzy
5 Průzkum aktuálních nabídek vybraných univerzit v České republice
6 Příklady možných řešení pro Českou republiku
7 Závěr
Seznam odborné literatury
BARTÁK, Jan. Jak vzdělávat dospělé. Praha: Alfa, 2008, 197 s. ISBN 978-808-7197-127.
BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2
BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání Přel. O. Selucký. 1.vyd. Praha: Portál, 1998, 247 s. ISBN 80-717-8216-5.
D'ANTONI a Catriona SAVAGE. UNESCO. Open educational resources: conversations in cyberspace [online]. Paris, France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009. ISBN 978-92-3-104085-6.
EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: ZČU v Plzni, 2005. ISBN 80-7043-398-1
Giving knowledge for free: the emergence of open educational resources [online]. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development, c2007, 147 p. ISBN 92-640-3174-X.
KHAN, B. H. Flexibile learning in informatik society. London: Information Science Publishing, 2007. ISBN 1-59904-325-4
KOPECKÝ, K. E-learning nejen pro pedagogy. Olomouc: Hanex, 2006, ISBN 80-85783-50-9
KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-78-0
MUŽÍK, Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu: andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 323 s. Vzdělávání dospělých. ISBN 978-807-3575-816.
Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Editor Milada Rabušicová, Ladislav Rabušic. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých. Praha: UJAK, 2010. ISBN 978-80-86723-98-3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK