Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdílné pohledy zúčastněných stran při získávání a výběru absolventů vysokých škol
Název práce v češtině: Rozdílné pohledy zúčastněných stran při získávání a výběru absolventů vysokých škol
Název v anglickém jazyce: Attraction and recruitment of university graduates: different perspectives of interested parties
Klíčová slova: Výběrové řízení, absolvent, vnímání, zkušenosti kandidátů, získávání zaměstnanců
Klíčová slova anglicky: Recruitment process, graduate, perception, candidate experience, attraction
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Gruber, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 31.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se bude zabývat personálními činnostmi: získáváním a výběrem pracovníků. Tyto procesy budou probírány z hlediska různých účastníků, tj. zaměstnavatelů, reprezentantů organizace a uchazečů z řad absolventů vysokých škol. Hlavním cílem bude výzkum možného zkvalitnění a urychlení celého výběrového procesu. Dílčím cílem bude zjistit rozdílnosti v očekávání personalistů a uchazečů a vyhodnotit zpětnou vazbu mezi nimi. Tento výzkum by mohl přispět k lepší strukturalizaci výběrového řízení.

Práce bude obsahovat literární přehled o dané problematice z dostupných českých i zahraničních publikací. Bude se jednat o empirickou studii realizovanou pomocí dotazníkového šetření mezi absolventy a personalisty. Vzorek bude složen z kandidátů hlásicích se poprvé o práci na plný pracovní úvazek. Dotazníkové části bude předcházet pilotní šetření uskutečněné formou kvalitativních rozhovorů s absolventy a personalisty.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1407-3.

BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, 375 s. ISBN 978-80-736-7930-9.

BENEŠ, Milan. Marketing a práce s absolventy vysokých škol: obory andragogika, ekonomie, personální řízení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, 147 s. ISBN 80-864-3-206-8.

DAČEVA, Simona. Získávání a výběr absolventů vysokých škol. Praha, 2009. 65 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení. Vedoucí práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

EDENBOROUGH, Robert. Assessment methods in recruitment, selection, and performance: a manager's guide to psychometric testing, interviews, and assessment centres. London: Kogan Page, 2005, xiv, 305 p.

RASHMI T., K., RASHMI T. Recruitment management. 1st ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2010, 176 p.

KANDOLA, R. S. The graduate recruitment manual. Aldershot, Hampshire, England: Gower, 2001, 146 s. ISBN 0-566080230.

KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd.Praha: Grada, 2010, 215 s. ISBN 978-80-247-2497-3.

KOLMAN, Luděk. Výběr zaměstnanců: zkoušky, testy, rozhovory. Praha: Linde, 2004, 174 s. ISBN 80-86131-53-x.

KOUCKÝ, J., BARTUŠEK, A., ZELENKA, M. Účast na vzdělávání, financování škol a uplatnění absolventů. SVP PF UK, Praha, 2008, ISBN 978-80-7290-370-2.

POLLITT, David. Recruitment. Bradford: Emerald Group Press, c2007, 47 p.

SMEJKAL, J. Kompetenční vybavenost absolventů VŠ. Ústí nad Labem: UJEP, 2008.

YEUNG, Rob. Successful interviewing and recruitment. London: Kogan Page, 2010, viii, 192 s.

ZELENKA, M. Přechod absolventů škol ze vzdělávání na pracovní trh, SVP PF UK: Praha, 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK