Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Tři liberální teorie spravedlnosti
Název práce v češtině: Tři liberální teorie spravedlnosti
Název v anglickém jazyce: Three Liberal Theories of Justice
Klíčová slova: Liberalismus, teorie, spravedlnost, Rawls, Nozick, Dworkin
Klíčová slova anglicky: Liberalism, theory, justice, Rawls, Nozick, Dworkin
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 31.05.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: PhDr. Mgr. et Mgr. Tomáš Váňa
 
 
 
Zásady pro vypracování
Porovnat a diskutovat tři (Rawls, Nozick, Dworkin) různé liberální teorie spravedlnosti.
Metoda: textová analýza, komparace, kritika a diskuse
1) Rawlsovo, Nozickovo a Dworkinovo pochopení liberalismu
2) Jak uvedení tři autoři rozumi spravedlnosti
3) Určit posun v Rawlsově liberální teorii mezi Teorií spravedlnosti a Politickým liberalismem
4) Prozkoumat diskusi v návaznosti na Rawlsovu Teorii spravedlnosti: libertarianismus, komunitarismus / republikanismus, deliberativní teorie
5) Porovnat teorie mezi sebou, diskutovat jejich předpoklady a důsledky, jejich výhody a nevýhody
Seznam odborné literatury
Dworkin: Když se práva berou vážně
Nozick: Anarchy, State and Utopia
Rawls: Teorie spravedlnosti
Rawls: Political Liberalism
Daniels: Reading Rawls
Freemann: The Cambridge Companion to Rawls
Pogge: John Rawls. His Life and Theory of Justice
Pogge: Realizing Rawls
Swift: Politická filosofie
Habermas: Einbeziehung des Anderen
Kymlicka: Political Philosophy. Introduction
Lukes: Liberals and Cannibals
Walzer: Spheres of Justice
Sandel: Liberalism and Its Limits
Předběžná náplň práce
1) Rawlsovo pojetí liberální spravedlnosti
2) Nozickovo pojetí liberální spravedlnosti
3) Dworkinovo pojetí liberální spravedlnosti
4) Kontext a diskuse tří liberálních pojetí spravedlnosti
5) Kritické porovnání a zhodnocení základních rysů, předpokladů a důsledků tří pojetí
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) Rawls´ concept of liberal justice
2) Nozick´s concept of liberal justice
3) Dworkin´s concept of liberal justice
4) Context and debate on three concepts of liberal justice
5) Critical comparation and evaluation of main features, assumptions and consequences of three concepts
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK