Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost o poruchách příjmu potravy. Srovnání znalostí mezi studenty zdravotnických oborů a veřejností.
Název práce v češtině: Informovanost o poruchách příjmu potravy. Srovnání znalostí mezi studenty zdravotnických oborů a veřejností.
Název v anglickém jazyce: Awareness of eating disorders.Comparison of knowledge among medical disciplines students and the public.
Klíčová slova: Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání, informovanost, srovnání
Klíčová slova anglicky: Eating disorders, food uptake disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, information, comparisons
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ing. Bc. Renáta Hrdličková, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 31.05.2012
Datum a čas obhajoby: 05.06.2013 11:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Vídeňská 800, Praha 4
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Zuzana Romaňáková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování BP se řídí Pokyny UTPO a Opatřením děkana č. 10/2010.
Seznam odborné literatury
BAECK, Sylvia et al. Essstörungen: Leitfaden für Eltern, Angehörige, Partner, Freunde, Lehrer und Kollegen. [Popruchy příjmu potravy: Průvodce pro rodiče, příbuzné, partnery, kamarády, učitele a kolegy]; [online]. Köln: BZgA, 08/2011 [cit. 22.2.2013]. Dostupné z: http://logic.sport.med.tum.de/pdf/pdf_esssteorungen_leitfaden.pdf
CUNTZ, Ulrich. Körperliche Folgeerkrankungen von Essstörungen. [Fyzické komplikace poruch příjmu potravy]; [online]. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2011[cit. 3.3.2013]. ISBN 978-3-642-21442-4, dostupné z:
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-21442-4_8#page-1
HADAŠ, Lubomír. Poruchy příjmu potravy: Psychosociální přístup rodinné terapie [online]. Brno, 2007 [cit. 22.2.2013]. 212 s.; Disertační práce. Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, katedra psychologie. Vedoucí práce Jiří Mareš. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/55290/fss_d/Disertacni_prace.pdf.
KRCH, František David. Bulimie: Jak bojovat s přejídáním. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008, 195 s. ISBN 978-802-4721-309.
KRCH, František David. Mentální anorexie. 2., přepracované. vyd. Praha: Portál, 2010, 259 s. ISBN 978-80-7367-807-4.
KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2. aktualizované. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005, 255 s.; ISBN 80-247-0840-X.
KUČERA, Radek. ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. 2005-2006 [cit. 26.2.2013]. Dostupné z:http://slovnik.abz.cz
KULHÁNEK, Jan. Ortorexie, bigorexie, drunkorexie. [online]. 2002-2009 [cit. 28.2.2013]. Dostupné z:http://www.pppinfo.cz/clanek_show.asp?id=2251
LADISHOVÁ, Lorraine C. Strach z jídla: Jak odhalit anorexii a bulimii, jak jim předcházet, jak je léčit. Ružomberok: EPOS, 2006, 159 s. ISBN 80-89191-53-3.
NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Luboš SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii: teoretické předpoklady. Praktická doporučení. Osobní zkušenosti. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2000, 270 s. ISBN 80-859-1233-3.
NECHANSKÁ, Blanka. Aktuální informace 62, Péče o pacienty s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006–2011 [online], Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 21.12.2012 [cit. 28.3.2012]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/pece-pacienty-diagnozami-f500-f509-poruchy-prijmu-potravy-psychiatrickych-ambulantnich-luzkovych-zar, [62_12.pdf]
NECHANSKÁ, Blanka. Aktuální informace 3, Péče o pacienty s diagnózami F50.0–F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR. [online], Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 8.2.2010 [cit. 28.3.2012]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/pece-pacienty-diagnozami-f500-f509-poruchy-prijimani-potravy-psychiatrickych-luzkovych-zarizenich-cr-0, [03_10.pdf]
PAPEŽOVÁ, Hana. Bulimia nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí - postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první linie). Praha: Psychiatrické centrum, 2003, 109 s. ISBN 80-851-2181-6.
PAPEŽOVÁ, Hana. Spektrum poruch příjmu potravy: interdisciplinární přístup. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4724-256
SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, Jana. Z deníku bulimičky. Praha: Portál, 2003, 127 s. ISBN 80-717-8795-7.
STÁRKOVÁ, Libuše. 2005. Poruchy příjmu potravy - psýché a soma. Pediatrie pro praxi. [online]. Praha: Medical Tribune. Roč. 6, č. 1, s. 4 [cit. 22.2.2013]. ISSN 1803-5264. Dostupné z: http://sekceppp.eu/doc/050100.pdf
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004, 870 s. ISBN 80-717-8802-3.
VOMASTEK, Petr. Z deníku anorektika. Praha: Tomáš Houška, 2000, 252 s. ISBN 80-860-6510-3.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá tématem poruch příjmu potravy se zaměřením na mentální anorexii a mentální bulimii. Hlavním cílem bylo srovnat znalosti studentů zdravotnických oborů a veřejnosti. Teoretická část práce obsahuje základní informace o poruchách příjmu potravy, definuje nejen dva nejznámější typy, kterými jsou mentální anorexie a mentální bulimie, ale také typy méně známé, kupříkladu záchvatovité přejídání, orthorexii či bigorexii. Je zde nastíněna historie mentální anorexie a mentální bulimie, diagnostická kritéria pro hlavní poruchy, dále rizikové faktory podporující vznik onemocnění. Je zde popsán typický průběh, prognóza a charakteristické projevy onemocnění, komplikace a komorbidity, které je mohou doprovázet a možnosti jejich léčby. Praktická část prezentuje výsledky, které vyplynuly z mého průzkumu. Ten byl uskutečněn na základě anonymních dotazníků pro dvě skupiny. Jednalo se o studenty 1. LF UK, konkrétně studenty zdravotnických oborů všeobecná sestra a nutriční terapie. Druhou skupinu tvořila veřejnost. Celkové výsledky výzkumu ukazují, že veřejnost prokázala dobré znalosti základních otázek o poruchách příjmu potravy, v otázkách specifických odpovídali lépe zdravotníci. Všeobecné sestry prokázaly znalosti spíše na úrovni veřejnosti, nežli zdravotníků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bc thesis deals with the food uptake disorders with emphasis on anorexia nervosa and bulimia nervosa. The main purpose was to compare knowledge of students of medical disciplines and of general public. The theoretical part of the thesis contains basic information about the eating disorders. The main text defines the two best known types of the eating disoreders, namely anorexia nervosa and bulimia nervosa, and also the less well known types such as binge eating disorder, bigorexia and orthorexia. Descibed are history of anorexia nervosa and bulimia nervosa, the diagnostic criteria for the disorders, and the risk factors inducing the disease. Described are also typical manifestation and prognosis of the disease, concomitent complicationsand co-morbidities, and also the possibilities of treatment. The part presenting the results of the survey is based on anonymous questionnaires for two groups. The first group consisted of the students of the First Faculty of Medicine, Charles University, specifically the students of the general nurse health care and nutritional therapy. The second group consisted of individuals of general public. The overall results of the research show that the general public has a good knowledge of the basic questions about food uptake disorders. Specific questions were answered better by health professionals. General nurses have the knowledge at the level of the general public rather than health professionals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK