Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modely planetek v excitovaném stavu rotace
Název práce v češtině: Modely planetek v excitovaném stavu rotace
Název v anglickém jazyce: Models of asteroids in an excited rotation state
Klíčová slova: planetky|fotometrie
Klíčová slova anglicky: asteroids|photometry
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Nastudovat teorii rotace volného asymetrického setrvačníku a seznámit se s metodou inverze světelných křivek planetek.
2. Zjednodušit program na inverzi světelných křivek tak, aby místo obecných konvexních tvarů počítal s trojosými elipsoidy.
3. Použít metodu iverze světelných křivek na fotometrická data planetky 2002 TD60 a odvodit její tvar a rotační stav.

Protože softvare na inverzi světelných křivek je napsán v jazyce C, je nutná alespoň základní znalost tohoto programovacího jazyka.
Seznam odborné literatury
Pravec et al. (2005) Tumbling asteroids, Icarus 173, 108
Kaasalainen (2001) Interpretation of lightcurves of precessing asteroids, Astron. Astrophys. 376, 302
Spencer et al. (1995) The lightcurve of 4179 Toutatis: Evidence for complex rotation, Icarus 117, 71

a další dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Většina asteroidů rotuje v základním stavu, kdy osa rotace odpovídá maximálnímu momentu setrvačnosti a míří ve směru vektorem momentu hybnosti. Některé planetky se však nacházejí v excitovaném stavu rotace a tuto rotaci lze popsat jako rotaci volného setrvačníku. Světelné křivky těchto těles nelze popsat pouze jednou periodou. Cílem práce je použít software na modelování tvaru planetek v excitovaném stavu rotace, použít fotometrická měření vhodné planetky (např. 2002 TD60) a odvodit konvexní model tvaru a rotační parametry.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Most asteroids rotate in the principal-axis state when the rotation axis corresponds to the principal axis of the inertia tensor. Some asteroids, however, exhibit an excited rotation that can be described as the rotation of force-free asymmetric top. Lightcurves of such asteroids cannot be described by one period. The aim of the work is to use the software for shape modeling of 'tumblers' (non-principal-axis rotators), use photometry of a suitable asteroids (2002 TD60, for example), and derive its shape and rotation state.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK