Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Percepce vlastního zdraví laickou veřejností
Název práce v češtině: Percepce vlastního zdraví laickou veřejností
Název v anglickém jazyce: Perception of own health by un-professional public
Klíčová slova: Zdraví, determinanty zdraví, hodnota, kvalita života, motivace, laická veřejnost
Klíčová slova anglicky: Health, health determinants, value, quality of life, motivation, general public
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2012
Datum zadání: 31.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.06.2014 10:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (10:30/15:00)
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: PhDr. Jana Podaná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování BP se řídí interními pokyny ÚTPO a Opatřením děkana č. 10/2010.
Seznam odborné literatury
ČELEDOVÁ, Libuše a Rostislav ČEVELA. Výchova ke zdraví: Vybrané kapitoly. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 128 s. ISBN 978-80-247-3213-8.
JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. 1.vyd. Praha: Portál, 2009, 296 s. ISBN 987-80-7367-592-9.
KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha:Akademia, 2005, 263 s. ISBN 80-200-1307-5.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009, 280 s. ISBN 978-80-7367-568-4.
MACHOVÁ, Jitka et al. Výchova ke zdraví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 296 s. ISBN 978-80-247-2715-8.
MARKOVÁ, Marie. Determinanty zdraví. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012, 54 s. ISBN 978-80-7013-545-7.
MOORE, Thomas. Kniha o duši: Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života. 5. vyd. Praha: Portál, 2013, 302 s. ISBN 978-80-262-0526-5.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 2. vyd. Praha: Akademie věd České republiky, 2004, 270 s. ISBN 978-80-200-0592-2.
PAYNE, Jan et al. Kvalita života a zdraví. 1. vyd. Praha: TRITON, 2005, 629 s. ISBN 80-7254-654-0.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3133-9.
TRACHTOVÁ, Eva et al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 185 s. ISBN 80-7013-3224-4.
WAGNER, Hugh. The psychobiology of human motivation. 1 edition. London, New York: Routledge, 1999, 189 s. ISBN 978-0415192750.
Declaration of Alma-Ata: International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. In: WHO [online]. 2013 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z:
http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf?ua=1
Formulating strategies for health for all by the year 2000: guiding principles and essential issues. In: WHO: iris [online]. Geneva, 1979 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40669/1/924180002X.pdf?ua=1
Health promotion: The Ottawa Charter for Health Promotion. In: WHO [online]. Ottawa, Ontario, Kanada, 1986 [cit. 2014-04-07]. Dostupné z:
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/
KERNOVÁ, Věra. Přijmi a vydej: Kampaň ke zvýšení motivace k pohybové aktivitě. In: SZÚ [online]. 2009 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z:
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prijmi-a-vydej-kampan?highlightWords=obezita+%C4%8Desk%C3%A9+populace
LALONDE, Marc. A New Perspective on the Health of Canadians. In: Public Health Agency of Canada: A working document [online]. Ottawa, 1974 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z:http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pube-pubf/perintrod-eng.php
Nová strategie Zdraví 2020 (Health 2020): Nová strategie WHO na podporu zdraví a blahobytu. In: SZÚ [online]. 9. 11. 2012 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z:
http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/nova-strategie-zdravi-2020-health-2020
Obezita 2013. In: STEM/MARK [online]. 11. 8. 2013 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z:http://www.slideshare.net/stemmark/obezita-2013-stemmark-vzp?from_search=4
Programy prevence. In: VZP ČR [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z:http://www.vzp.cz/klienti/programy-prevence
Projekty v ČR. In: WHO ČR [online]. 5. 6. 2012 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z:
http://www.who.cz/projekty-v-cr.html
WHO. Official records of the World Health Organization: International Health Conference 19. - 22. 6. 1946 [online]. New York, 1946 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: http://whqlibdoc.who.int/hist/official_records/2e.pdf
Předběžná náplň práce
Řešeným problémem bakalářské práce je postoj laické veřejnosti k vlastnímu zdraví. Klade si za cíl zmapovat motivaci k vlastnímu zdraví, zjistit faktory, ovlivňující zdraví člověka a odhalit příčinu pasivity ve vztahu k pohlaví v menším a větším uskupení obyvatelstva. Teoretická část se zabývá definicí pojmu zdraví a je orientovaná na základní přehledy teorií, vztahující se k tomuto tématu. Dále jsou zde uvedeny determinanty, významně ovlivňující zdraví, prevence a podpora zdraví. Zvláštní pozornost je zde věnována také kvalitě života a motivaci, které také souvisejí s péčí o zdraví. Ke zkoumání problému byla zvolena kvantitativní metoda a sběr dat byl získán prostřednictvím dotazníkového šetření. Po rozboru jednotlivých otázek a komplexním vyhodnocení bylo zjištěno, že ačkoli hlavním motivem ke změně životního stylu jsou již vzniklé zdravotní potíže respondentů, přesto je právě nedostatek motivace a pevné vůle hlavními příčinami, omezujícími člověka v péči o zdraví. Význam práce spočívá v uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a také důsledků, vyplývajících z lhostejnosti nedostatečné péče o zdraví. Prevence je základním předpokladem pro udržení zdravého života.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the problem of general public’s attitude to own health. Its aim consists in mapping the motivation towards one’s own health, finding out the factors influencing human health and revealing the causes of passive attitude in relation to gender in smaller as well as larger groups of population. The theoretical part deals with the definition of health and introduces the basic overviews of theories related to health. Furthermore it provides the determinants with a significant impact on health – prevention and support of health. Special attention is paid to the quality of life and motivation, which are closely related to care for health.To examine the research issue quantitative method was selected. Necessary data was collected by a questionnaire enquiry. After the analysis of individual questions and complex evaluation, it could be concluded that although it is health problems which constitute the main incentive for a change of the life style of respondents, the main factors refraining people from care of their own health still consist in lack of motivation and willpower. The importance of the thesis consists in the awareness of the responsibility for our own health as well as the consequences of negligence towards the care for own health. Prevention is the prerequisite of maintaining healthy life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK