Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana dat na sociálních sítích
Název práce v češtině: Ochrana dat na sociálních sítích
Název v anglickém jazyce: Data Protection on Social Networks
Klíčová slova: · ochrana dat · sociální síť · sociální média
Klíčová slova anglicky: · data protection · social network · social media
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2012
Datum zadání: 29.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.01.2013
Datum a čas obhajoby: 23.01.2013 11:30
Místo konání obhajoby: v m.č.236
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2013
Oponenti: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů subjektů údajů, tj. fyzických
osob, k nimž se tyto údaje vztahují, na sociálních sítích vzhledem k možnostem likvidace osobních údajů, tj. jejich trvalého smazání, jak z fyzického nosiče, databáze správce, resp. zpracovatele, tak z internetového prostředí. Cílem této práce je zhodnotit současnou právní
úpravu, poukázat na její nedostatky a představit návrh nařízení Evropské komise, jenž by měl tyto
nedostatky vyřešit.

První kapitola této práce se zaměřuje na právo na soukromí, vývoj ochrany osobních
údajů, základní principy jejich ochrany, nezbytnou terminologii ochrany osobních údajů, pojem a vývoj sociálních sítí a otázku soukromí na sociálních sítích. Na tento základ navazuje rozsáhlejší kapitolou právního rámce ochrany, jež představuje jádro této diplomové práce. Kapitolu právní rámec ochrany tvoří problematika teritoriality a aplikovatelnosti práva, právní vztah poskytovatele
služby sociální sítě a uživatele a především likvidace dat a právní prostředky ochrany.

Druhá kapitola se soustředí na přípravu nové právní úpravy na úrovni EU, která má
harmonizovat právní úpravy ochrany osobních údajů všech členských států EU a odstranit
nedostatky dnešní zastaralé právní úpravy. Tato kapitola analyzuje návrh nového Nařízení
Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem takových údajů (představený 25.01.2012), který je součástí této reformy. Kapitola pojednává o důvodech pro přijetí nové úpravy, nastiňuje obsah předloženého návrhu nařízení a reakce, které tento návrh vyvolal.

Závěrem je konstatováno, že stávající právní úprava ochrany osobních údajů na sociálních
sítí není schopna efektivně řešit aktuální právní problémy vznikající v prostředí sociálních sítí a její reforma je nevyhnutelná. Návrh nařízení Evropské komise je tak v tomto ohledu nejen vítaným, ale také nezbytným prostředkem řešení stávajícího neuspokojivého stavu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with personal data protection of data subjects, i.e. natural
persons to whom the data refer, in social networks in relation to possibilities of personal data liquidation, i.e. their permanent deletion both from physical data carrier and controller´s database, or processor, and from the Internet. The aim of this thesis is to evaluate current law, to show its imperfections, and to present European Commission´s regulation proposal that should solve these imperfections.

The first chapter of this thesis focuses on privacy law, development of personal data
protection, basic legal principles of their protection, necessary terminology of personal data protection, conception and development of social networks, and question of privacy in social networks. This foundation is followed by an extensive chapter on legal framework of protection which comprises the core of this diploma thesis. The chapter legal framework of protection is formed by problems of territoriality and applicable law, legal relationship of social network service provider and user, and predominantly by data liquidation and legal means of protection.

The second chapter concentrates on preparation of new law on the EU level, which should harmonise personal data protection laws in all EU member states, and is to eliminate imperfections of the present old-fashioned law. This chapter analysis the new proposal for the
Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (presented on 25.01.2012), which presents one part of the reform. The chapter discusses reasons for acceptance of the new law, outlines content of the suggested regulation proposal, and reactions invoked by the proposal.

It comes to conclusion that the present personal data protection law in social networks
fails to effectively handle current legal problems arising out of social networks environment, and as such, the reform is inevitable. In this regard, the European Commission regulation proposal is
therefore not only a welcomed, but also an essential tool for solution of the present
dissatisfactory situation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK