Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj dokumentace a kontroly sterilizačních procesů ve zdravotnictví.
Název práce v češtině: Vývoj dokumentace a kontroly sterilizačních procesů ve zdravotnictví.
Název v anglickém jazyce: The History of Documentation and Control of Sterilization Processes in Health Care
Klíčová slova: dokumentace, sterilizace, historie, elektronický dokumentační systém, centrální sterilizace
Klíčová slova anglicky: documentation, sterilization, history, electronic documentation system, central sterilization
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Eislerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2012
Datum zadání: 24.10.2012
Datum a čas obhajoby: 10.02.2014 14:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:20.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Dle platného opatření děkan fakulty.
Seznam odborné literatury
DUDA.M. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada, s.389.2000. ISBN 80-7169-642-0.
MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilzace a dezinfekce ve zdravotnictví. Praha: Grada, s.102. 1998. ISBN 80-7169-442-8.
MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce v prevenci nozokomiálních nákaz. Praha: Galén, s. NIEDERLE.B. Práce sestry na operačním sále. Praha: státní zdravotnické nakladatelství, s. 456. 1961. ISBN 08-088-65.
57. 2007. ISBN 978-80-7262-468.
ŠINDELÁŘ, Roman, Marie HARTMANOVÁ a Roman CHLÍBEK. Vojenská epidemiologie: Dezinfekce, sterilizace a dekontaminace. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita obrany, 2006. ISBN 80-85109-81-6.
Časopisecké publikace:
Sestra. Praha: Mladá fronta. ISSN 1210-0404.
Zentralsterilisation. DE-Wiesbaden, 1993. ISSN 0942-6086.
Citace informací, získaných na Internetu:
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-195-2005-sb-kterou-se-upravuji-podminky-predchazeni-vzniku-a-sireni-infekcnich-onemocneni-a-hygienicke-pozadavky-na-provoz-zdravotnickych-zarizeni-a-ustavu-socialni-pece
http://www.jojmedix.cz/
Předběžná náplň práce
Teoretická část podává ucelené informace o vzniku prvního sterilizátoru, uvedení sterilizační technologie na trh v České Republice, o všem co obsahuje sterilizační proces, kontrolních mechanismů sterilizace, dokumentaci sterilizačního procesu, a možnosti, jakým způsobem dokumentaci provádět.
V empirické části jsou prezentovány výsledky zaměřené na teoretické znalosti personálu pracujícího na oddělení centrální sterilizace, používanou sterilizační technologii a používanou formu dokumentace, vzdělávání a zkušenosti sester pracujících na oddělení centrální sterilizace. Z výsledků je patrné, že elektronický dokumentační systém používají tři z pěti nemocnic, dále bylo zjištěno, že nejvíce používaná sterilizační technologie je parní sterilizace. Co se týká teoretických znalostí dotázaných, bylo zjištěno, že jsou na vysoké úrovni a celoživotnímu vzdělávání na oddělení centrální sterilizace se věnuje málo dotázaných a proto je potřeba v tomto směru více edukovat pracovníky na oddělení centrální sterilizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part reports on development of the first sterilization device and on introduction of the sterilization technology on the market in the Czech Republic. The complete sterilization process and its checking mechanisms are described as well as the sterilization process documentation and the options how to perform it.
The results aimed to the theoretical knowledge of the Central sterization department staff are presented in the empiric part. The sterilization technology, the documentation form that is used and the education and experience of the nurses working at the Central sterilization department are shown further in this part. Comparing the results is clear that the electronic documentation system has been used by three out of five hospitals. There was find out that the most commonly used sterilization technology was the steam sterilization. Concerning the theoretical knowledge of the respondents, we find out that this is at a high level. A few respondents are engaged in the lifelong education at the Central sterilization department, hence, there should be more attention turned to this education of the staff.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK