Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení kognitivní plasticity u seniorů s použitím FIE
Název práce v češtině: Posouzení kognitivní plasticity u seniorů s použitím FIE
Název v anglickém jazyce: Estimation of Cognitive Plasticity in Old Adults Using FIE
Klíčová slova: modifikovatelnost inteligence, deficity kognitivních funkcí, zprostředkované učení, instrumentální obohacování, kognitivní mapa, přenos, stáří, senior
Klíčová slova anglicky: modifiability of intelligence, deficites of cognitive functions, mediated learning, instrumental enrichment, cognitive map, transfer, old age, senior
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Váňová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.05.2012
Datum zadání: 27.05.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 10:00
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Alena Pikhartová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:

- Kognitivní psychologie, Sternberg Robert J.,(2009) 978-80-7367-638-4
- Neuropsychologie, Kulišťák, Petr (2011), 978-80-7367-891-3
- Psychologie myšlení a řeči, Vygotskij, Lev Semjonovič, (2004), 80-7178-943-7
- Feuerstein, R. Rand, Y., Hoffman, M.B., & Miller, R. (1980; 2004). Instrumental enrichment: An intervention program for cognitive modifiability. Balitmore, MD. University Park Press.
- Reuven Feuerstein, Pnina S. Klein, Abraham J. Tannenbaum, ed. (1999). Mediated Learning Experience (MLE): Theoretical, Psychosocial and Learning Implications. Freund Publishing House Ltd. ISBN 965-294-085-2.
Předběžná náplň práce
Stručné vymezení práce a zásady pro její vypracování:

Diplomová práce se týká výzkumu kognitivní plasticity u seniorů v ústavní péči. Po dobu pěti měsíců bude skupinka 10 až patnácti seniorů pracovat se dvěma instrumenty Reuvena Feuersteina.

Efektivitu tohoto programu budeme sledovat jednak psychologickými testy a také závěrečným rozhovorem s ošetřujícím personálem popř. rodinnými příslušníky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma focuses on the research of cognitive plasticity at senior citizens in institutional care. For 5 months a group of 10 or 15 seniors will be working with two of the Reuven Feuerstein's Instruments.

The effectiveness of this program will be examined by both psychological tests and closing interview with the institution's personnel, family members alternatively.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK