Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Animální frazeologie: srovnání češtiny a čínštiny
Název práce v češtině: Animální frazeologie: srovnání češtiny a čínštiny
Název v anglickém jazyce: Idioms with Animal Components in Czech and Chinese
Klíčová slova: animální, frazém, korpus, srovnání, čeština, čínština
Klíčová slova anglicky: animal, idiom, corpus, comparison, Czech, Chinese
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2012
Datum zadání: 25.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2012
Datum a čas obhajoby: 03.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1 Na základě Slovníku české frazeologie a idiomatiky 1-4 vytvořit seznam frazémů všech typů majících v sobě komponent označující zvíře/živočicha a pokusit se z obdobně velkého čínského slovníku udělat takový seznam i pro čínštinu. Pojetí zvířete bude poměrně široké a pojetí práce synchronní, ne historické.

2 Na základě těchto seznamů se pokusit najít v současných velkých korpusech češtiny a čínštiny najít frazémy zde obsažené, evidovat podle potřeby (a frekvence) i případné frazémy a idiomy nové včetně všech variant spolu s frekvencemi a variantami, popř. i takové, které v korpusu nejsou (zvl. SYN 2005 aj.)

3 Nalezené frazémy, vždy pro každý jazyk napřed zvlášť, klasifikovat funkčně (nominální, verbální, propozioční, komparativní), seřadit uvnitř vždy podle frekvence a analyzovat formální typy. Komentovat ne/výskyt variant.

4 Podle zjištěných kontextů se pokusit výše obecnou funkční klasifikaci (systémovou) doplnit na základě analýzy o funkční klasifikací textovou a ukázat na jejich shody a rozdíly. Zaměřit se zvláště na výrazné typy úzu dané morfologií (např. 1. sg. resp. zájmena já či jiné srovnatelné rysy) a komentovat tento úzus ve snaze najít především jeho hlavní typy (kdy např. frazémy verbální zřejmě lze očekávat, že syntakticky budou plnit roli predikátu ap.).
Po stránce sémantické se pokusit na základě nápadně větší frekvence zobecnit a ukázat, do jaké míry obecně význam zvířecího komponentu ne/ovlivňuje obecnou povahu celého frazému.. Obecný předpoklad a východisko je, že neovlivňuje.

5 Na základě provedené analýzy se pokusit ukázat na hlavní a specifické rysy frazeologie tohoto typu v obou jazycích.
Seznam odborné literatury
Čermák F., Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, P. 2007
Český národní korpus, korpus.cz
http://corpus.leeds.ac.uk/query-zh.htmlhttp://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai
Slovník české idiomatiky a frazeologie 1-4, Leda, 2. vyd.
slovníky další, zvl. čínské
specifické studie vázané na tema
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK