Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj vodního hospodářství na území Čech v letech 1870 až 1928
Název práce v češtině: Rozvoj vodního hospodářství na území Čech v letech 1870 až 1928
Název v anglickém jazyce: The Development of the Water Management in Bohemia between 1870 and 1928
Klíčová slova: Čechy; meliorace; regulace; vodní hospodářství; Technická kancelář Zemědělské rady; vodní právo; Rakovnický potok
Klíčová slova anglicky: Bohemia; soil improvement; adaptation of watercourse; water management; Technical Office of the Agriculture Council; water law; Rakovnik stream
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2012
Datum zadání: 26.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Z nejobecnějšího hlediska bude cílem práce upozornit na aktivní i pasivní roli vodního toku (potoka) na hospodářství regionu, přičemž budou zohledněny jeho pozitivní i negativní vlivy. Na příkladu Rakovnického potoka v letech 1870 - 1928 bude zkoumán jeho vliv na výstavbu infrastruktury ( železnice a silniční síť), na meliorační práce a charakter krajiny. Vodní tok bude posuzován také jako zdroj energie (mlýny, hamry, malé vodní elektrárny), zdroj vody pro místní průmysl (chemička, pivovar, městská jatka, keramické závody), ale i jako oblast rekreačního využití. Přihlíženo bude k regulačním a protipovodňovým pracem a jejich významu pro osídlení. Práce bude vycházet především z pramenného materiálu uloženého ve Státním okresních archivu Rakovník a Louny. V úvahu připadají zejména vodní knihy, rybářské knihy, dále fondy okresních úřadů Křivoklát, Rakovník a Jesenice, fondy samosprávy obcí, jimiž Rakovnický potok protéká, dále písemnosti fondů silničních a železničních staveb a fondu přírodních katastrof. Čerpáno bude také z Archivu Povodí Vltavy.
Seznam odborné literatury
Renner, Jan. Rakovník XIX. století. Rakovníku: Musejní spolek města Rakovníka a politického okresu rakovnického, 1931. 165 s.
Renner, Jan. Rakovník XVI. století za stavebního rozmachu. V Rakovníku: Musejní spolek, 1933. 148 s.
Kočka, Václav. Dějiny Rakovnicka. 2. vyd. Rakovník: Agroscience ve spolupráci s Musejním spolkem královského města Rakovníka a okresu rakovnického a Muzeem T.G.M. Rakovník, 2009. 723 s. ISBN 978-80-85081-28-2.
Levý, František. Dějiny královského města Rakovníka. 2. vyd. Rakovník: Agroscience ve spolupráci s Musejním spolkem královského města Rakovníka a okresu rakovnického a Muzeem T.G.M. Rakovník, 2010. 490 s. ISBN 978-80-85081-33-6.
Bouda, Ludvík a Cikánek, Antonín. Jak je to s rybníky na Rakovnicku?. Rakovník: OV KSČ, 1965. 35, [ii] s.
Kniha o Rakovníku. Rakovník: Rabasova galerie, 2002. 176 s. ISBN 80-85868-44-X.
Koníček, J., ed., Lexa, F., ed. a Lhota, Antonín, ed. Sto let reálky rakovnické: památník vydaný k stému výročí založení reálky v Rakovníku. Díl I, Dějiny, vzpomínky, význam. [Rakovník]: Sbor pro oslavu stoletého jubilea reálky rakovnické, 1933. 346, [4] s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK