Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postmoderní obraz světa podle Petera Sloterdijka
Název práce v češtině: Postmoderní obraz světa podle Petera Sloterdijka
Název v anglickém jazyce: Postmodern image of the world by Peter Sloterdijk
Klíčová slova: Druhá světová válka, Evropa, podstata, imperialismus, národ, cynismus
Klíčová slova anglicky: World War II, Europe, substance, imperialism, nation, cynicism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2012
Datum zadání: 25.05.2012
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci se uplatní především Sloterdijkovo dílo zabývající se situací v Evropě, a bude provedeno začlenění do celého kontextu Sloderdijkova myšlenkového terénu. Sloderdijka považuji za hlavního a nejvýraznějšího představitele německé postmoderny, kterému u nás byla věnována zatím jen nedostatečná pozornost.
Seznam odborné literatury
Literatura primární:
SLOTERDIJK, P. Falls Europa erwacht Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters ihrer politischen Absence. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1994. ISBN 3-518-40657-4.
SLOTERDIJK, P. Regeln für den Menschenpark. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1999. ISBN 3-518-06582-3.
SLOTERDIJK, P. Kritik der zynischen Vernunft Erster Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983.
SLOTERDIJK, P. Kritik der zynischen Vernunft Zweiter Band. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983.
Literatura sekundární:
HORYNA, B. Filosofie posledních let před koncem filosofie. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 1998. ISBN 80-85917-49-1.

Předběžná náplň práce
Práce se zabývá dílem Petera Sloterdijka. Zaměřuje se především na myšlenky v díle Falls Europa erwacht. V práci se zabývám Sloterdijkovými názory na situaci v Evropě od roku 1945 do současnosti. Zabývám se významem událostí v Evropě od 40. let do současnosti pro celý svět, nejen pro Evropu. Dále se ve své práci zabývám dalšími okruhy zájmu Petera Sloterdijka. Zabývám se různými druhy cynismu ( der Militärzynismus, der Sexualzynismus, der Staats- und Vormachtszynismus, der Medizinzynismus ). V práci se zabývám také dalšími druhy cynismu podle Petera Sloterdijka a dalšími Sloterdijkovými myšlenkami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I occupy with the work of Peter Sloterdijk in my dissertation. I concentrate on ideas in the work Falls Europa erwacht. I occupy with Sloterdijk´s opinions about the situation in Europe since 1945. I occupy with the influence of the events in Europe since the 40s to the whole word, not only for the Europe. I occupy with other Sloterdijk´s circuits of interest. I occupy with various kinds of cynicism ( der Militärzynismus, der Sexualzynismus, der Staats- und Vormachtszynismus, der Medizinzynismus ). I occupy with other kinds of cynicism according to Peter Sloterdijk and other Sloterdijk´s ideas.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK