Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Jednoduché účetnictví jako relikt v českém právním systému: Případ občanských sdružení.
Název práce v češtině: Jednoduché účetnictví jako relikt v českém právním systému: Případ občanských sdružení.
Název v anglickém jazyce: Single-entry bookkeeping system as an obsolete element of the Czech legal system: The case of community organisations.
Klíčová slova: jednoduché účetnictví, občanské sdružení, účetnický software
Klíčová slova anglicky: single-entry bookkeeping system, community organisation, accounting software
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Irena Kemény
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2012
Datum zadání: 25.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: Ing. Barbora Hildebrandt, M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho postupné novelizace.
KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. Jednoduché účetnictví: k ... Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2008-, 184 s. Účetnictví (ANAG). ISBN 978-80-7263-591-7.
TAKÁČOVÁ, Hana. Účetnictví neziskových organizací. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010, 184 s. ISBN 978-80-245-1664-6.
STEJSKAL, Jan a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. Jednoduché účetnictví pro občanská sdružení: k ... 1. vyd. Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2008, 52 s. Účetnictví (ANAG). ISBN 978-80-86825-37-3.
Stenozáznamy z jednání Parlamentu ČR.
Rozhovory s členy občanských sdružení, úředníky a profesními účetními.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat problémem účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, která ačkoli již od roku 2003 nebyla nijak novelizována, je stále platným způsobem účtování u některých občanských sdružení. Osvětlí důvody pro tento nestandardní stav v českém právním systému a ukáže klady a zápory takového přístupu. Součástí práce bude průzkum mezi občanskými sdruženími ohledně využívání jednoduchého účetnictví a průzkum mezi donátory. Práce navrhne řešení reliktiního problému a ukáže, jak umožnit standardní vývoj účetních předpisů bez přílišného zatížení občanských sdružení. Pravděpodobně bude součástí práce také softwarová implementace jednoho z návrhů (snadného účtování pro malá občanská sdružení).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with the problem of single-entry bookkeeping system, that despite not having been novelized since 2003, is still a valid method of accounting at particular community organizations. It will clarify the reasons for this unusual state and it will show pros and cons of this approach. The thesis will include a research among community organisations regarding the use of single-entry bookkeeping system and it will also include a research among donators. The thesis will propose a solution of this relict and will show how to ensure standard development of the accounting laws without burdening community organisations excessively. Likely, it will also include software implementation of one of the proposals (easy accounting for small community organisations).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK