Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kosmologická témata v současném výtvarném umění
Název práce v češtině: Kosmologická témata v současném výtvarném umění
Název v anglickém jazyce: Cosmological themes in contemporary art
Klíčová slova: kosmos, kosmologie, příroda, člověk, vizuální vnímání a zobrazování, mikrokosmos, makrokosmos, umění
Klíčová slova anglicky: cosmos, cosmology, nature, man, visual perception and imaging, microcosm, macrocosm, art
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.05.2012
Datum zadání: 24.05.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Konzultanti: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Zásady pro vypracování
Vyjděte z vlastního zájmu o tématiku kosmu a kosmologie z hlediska filozofického, vědeckého, náboženského, mytologického a psychologického. Zabývejte se alespoň ve stručnosti vztahy člověk – mikrokosmos – makrokosmos (člověk – příroda – kosmos) s poukazem na verbální i nonverbální (obrazové) projevy těchto vztahů v proměnách lidské kultury s důrazem na současnost. Vyhledejte souvislosti mezi projevy výtvarného umění, zvláště umění 2. poloviny 20. století a umění současného, s proměnami názorů i cítění kosmologické tématiky zvláště v euroamerické kultuře a civilizaci.
Tématiky mikrokosmu a makrokosmu jako součásti vyšší jednoty člověka a kosmu využijte ve své vlastní výtvarné tvorbě. Zohledněte aspekty řádu a chaosu, analogií, celku a detailu
v cyklu grafických listů, tvořených zvolenou klasickou nebo kombinovanou technikou. Uvažte i možnost prostorového řešení (instalace) výtvarné části diplomové práce.
Poznatků a zkušeností z prvních částí práce využijte při přípravě výtvarného projektu pro vyšší ročníky ZŠ (popř. pro SŠ) na téma KOSMOS. Projekt alespoň zčásti ověřte v praxi, zdokumentujte jej a reflektujte poznatky, získané při jeho realizaci.

Rozsah textu (NS): cca 60 NS

Rozsah výtvarných prací: cyklus 8 – 12 grafických listů na téma DP, dokumentace
didaktického projektu

Seznam odborné literatury
LITERATURA:
BARROW, J.D.; Pí na nebesích. Praha: Mladá fronta 2000. ISBN 80-204-0855-X
BARROW, J.D. ; Teorie všeho. Brno: Jota 1996. ISBN 80-0602-6
BARROW, J.D.; Vesmír plný umění. Brno: Jota 2000. ISBN 80-7217-097-X
CAVE, J.; Tajemství času a vesmíru. Praha: Gemini 1994. ISBN 80-8520-02-1
CORNELIUS, G.; Průvodce noční oblohou. Praha: Knižní klub – Balios 1999. ISBN 80-7176-855-3
DVOŘÁČKOVÁ, V.; Souhvězdí a jejich mýty. Levné knihy KMa, Praha 2005. ISBN 80-7309-272-7
FOSTER, H., KRAUSOVÁ, R., BOIS, Y.-A., BUCHLOH, B.H.D.; Umění po roce 1900.
Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Slovart: Praha 2007.
FRAZER, G., LILLESTOL, E., SELEVAG, I.; Hledání nekonečna. Řešení záhad vesmíru.
Praha: Columbus, 1996. ISBN 80-85928-37-X
GOODWIN, S.; Vesmír v přímém přenosu. Snímky Hubbleova kosmického dalekohledu.
Mladá fronta: Praha 1996. ISBN 80-204-063-0
GREENE, B.; Elegantní vesmír. Praha: Mladá fronta 2001. ISBN 80-204-0882-7
GRYGAR, J., POKORNÝ, Z., DUŠEK, J.; Náš vesmír. Praha: Aventinum 2000.ISBN 80-7151-160-9
HANCOCK, G.; Otisky božích prstů. Praha: Columbus 1997. ISBN 80-85928-30-2
HANCOCK, G., FAIA, S.; Zrcadlo nebes. Praha: Columbus 2002. ISBN 80-7249-124-5
HAWKING, S;. Černé díry a budoucnost vesmíru. Praha: Mladá fronta 1995. ISBN 80-204-0515-1
HAWKING, S.; Ilustrovaná teorie všeho. Praha: Argo 2004. ISBN 80-7203-575-4
HAWKING, S.; Stručná historie času. Praha: Mladá fronta 1998. ISBN 80-204-0169-5
CHALUPECKÝ, J; Na hranicích umění. Praha: Prostor/Arkýř, 1990. ISBN 80-85190-06-0
JIROUŠKOVÁ, J.; Projektová a problémová výuka. Projekt vesmír.
in. Výtvarná výchova, roč. 47/2007, č. 3-4, s.2. ISSN 1210-3691
JOHNSON, K.; Jaguáří moudrost. Praha: Aurora 1999. ISBN 80-85974-63-0
JOUVE, F.; Nebe a hvězdy. Praha: Gemini 1993. ISBN 80-85820-03-X
KLECZEK, J.; Vesmír a člověk. Praha: Academia 1998. ISBN 80-200-0649-4
KRUPIČKA, J.; Kosmický mozek. Paseka: Praha – Litomyšl 2005. ISBN 80-7185-691-6
KRUŠINA, Z. Tajné dějiny světa. Praha: Eminent 2000. ISBN 80-7281-019-7
NEŠLEHOVÁ, M.; Poselství jiného výrazu. Praha: BASE/ARTetFACT, 1997. ISBN 80-902481-0-1
LUCIE - SMITH, E.; ARTODAY. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996.
PENROSE, R.; Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Praha: Mladá fronta 1999. ISBN 80-204-0780-4
PRIGOGIN, I., STENGERSOVÁ, I.; Řád z chaosu. Praha: Mladá fronta 2001. ISBN 80-204-0910-6
ROESELOVÁ, V.; Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: SARAH, 1997. ISBN 80-902267-2-8
RRES, M. (editor) Vesmír. Praha: Knižní klub – Balios 2006. ISBN 80-242-1668-X
RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF; Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004.
ISBN 80-709-521-8
SAGAN, C.; Kosmos. Praha: Eminent 1996. ISBN 80-902008-6-9
SAGAN, C., DRUYANOVÁ, C.; Komety. Praha: Eminent 1998. ISBN 80-85876-44-2
SITCHIN, Z.; Dvanáctá planeta. Praha: nakl. Ivo Železný 1999. ISBN 80-240-0281-7
SITCHIN, Z. ; Kosmický kód. Praha: nakl. Ivo Železný 2001. ISBN 80-240-2044-0
ŠAMŠULA, P.; Příroda, věda, technika a umění: jak je to se spirálou vývoje? in. Výtvarná výchova,
roč. 44/2004, s. 17, ISBN 1210-3691
ŠAMŠULA, P.; Obrazárna v hlavě. 1,2, 3, 4, 5, 6. Praha: SPL Práce – Albra, 1996-2002
WEINBERG, S .; První tři minuty. Praha: Mladá fronta, 1998.
ZBAVITEL, D. et alt. Bohové s lotosovýma očima. Praha: Vyšehrad, 1986.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK