Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postava komunisty jako specifický typ významově zatížené postavy v současné české próze
Název práce v češtině: Postava komunisty jako specifický typ významově zatížené postavy v současné české próze
Název v anglickém jazyce: Literary Characters of Communist Belief and/or Membership as Specific Character Types in Contemporary Czech Prose Fiction
Klíčová slova: postava, typ, komunista, současná česká próza
Klíčová slova anglicky: literary character, character as a type, the Communist, contemporary Czech prose fiction
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2012
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude soustředit na způsob vytváření postavy komunisty (ať už z hlediska přesvědčení, anebo členství ve straně) v prózách vnímaných jako současná česká literatura (Tomáš Zmeškal, Jiří Hájíček, Jan Balabán, Antonín Bajaja, Kateřina Tučková ad.). Práce se zaměří na výstavbu fikčního světa textu a z naratologického hlediska bude analyzovat způsob vytváření postavy-komunisty ve vztahu k jiným složkám textu (ostatní postavy, prostory, dějové linie a časové pryvky zobrazeného světa, vypravěčský přístup k této postavě a využívané vyprávěcí postupy). Tato analýza bude vycházet z naratologických prací o postavě; zároveň by měla v rámci literárněhistorického aspektu odhalit, nakolik se postava-komunista stává pouhým naplněním určitého zjednodušeného schématu a nakolik plnohodnotnou mnohovýznamovou složkou literárního díla. Práce by měla tedy vřadit obecné naratologické koncepty a přístupy do konkrétního literárního kontextu soudobé české literatury; klíčovým v tomto ohledu bude pojem reprezentace, s jehož pomocí by práce měla ukázat, jak autoři postupují při začleňování již známých modelů do svých prací a jak s nimi funkčně pracují.
Seznam odborné literatury
Fořt, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha 2008.
Hausenblas, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1971.
Hodrová, Daniela. …na okraji chaosu. Praha 2001.
Jannidis, Fotis: "Character". In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. On-line.http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Character ?
Chatman, Seymour: Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu. Brno 2008.
Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno 2007.
Kyloušek, Petr, ed.: Znak, struktura, vyprávění: Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno 2002.
Lotman, Jurij: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990
Rimmon-Kenanová, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno 2001.
Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Praha 1988.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK