Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vaření a společnost
Název práce v češtině: Vaření a společnost
Název v anglickém jazyce: Cooking and Society
Klíčová slova: vaření,gender, náboženství, globalizace, domácí práce, hobby, televize
Klíčová slova anglicky: cooking, gender, religion, globalization, housework, hobby, television
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci teoreticko-empirického charakteru bude hlavním objektem pozornosti jedna z běžných činností všedního dne, každodennosti, a to stravování, přesněji řečeno vaření. Po teoretické stránce autorka vyjde z problematiky společenské funkce stravování, potažmo vaření, a jejich proměn. Stravování/vaření zde bude představovat jednak každodenní činnost (zejména v souvislosti s genderovými rolemi), jednak součást svátečnosti, prezentace apod. Stravování/vaření má ovšem také své zakotvení kulturní – národní či jiné skupinové tradice v podobě specifické kuchyně (česká kuchyně, židovská kuchyně apod.), kde často hrají důležitou roli určité ideové, obecně kulturní principy.
V aplikační části bude autorka vycházet z dostupných výzkumů (veřejného mínění, marketingu apod.).
Seznam odborné literatury
Goody, J. Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology. 1982. 253 s. ISBN 0521286964
Mennell, S. All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present. 2. vyd. University of Illinois Press. 1996. 397 s. ISBN 025206490
Dvořáková-Janů, V. Lidé a jídlo. 1. vyd. Praha. ISV nakladatelství: 1999. 182 s. ISBN 80-85866-41-2.
Fraňková, S. Dvořáková-Janů, V. Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Nakladatelství Karolinum. Praha. 2003. s. 239. ISBN 80-246-0548-1

Bove,C.Sobal,J. 2006. ,,Foodwork in newly married couples.“ Food, Culture and Society. vol 9. no. 1. s 69-89
Mintz, S. Sweetnes and power: the place of sugar in modern history. Penguin Books. 1986. 274 s. ISBN 0140092331.
Halkier, B. Suitable cooking?. Food, Culture and society, September 2000, vol. 12. no 3. s. 358-377.
Cusack, J. African Cuisines: Recipes for Nation-Building? Journal of African Cultural Studies, Dec 2000. vol. 13. no. 2. s. 207-225
Adler. T. Making pancakes on Sunday: The Male Cook in Family Tradition. Western Folklore. 1981, vol. 40. no. 1. s. 45-54.
Bourdieu, P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press: 1984. s. 177-188. ISBN 0674212770.
Keith, P. They hate to cook: Patterns of distress in an ordinary role. Sociological focus, 1994, vol. 27. no. 4. s. 289-201.
Lévi-Strauss, C. Mythologica. 1: Syrové a vařené. 1. vyd. Praha. Argo 2006. 423 s. ISBN 80-7203-644-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK