Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Indologie v Rusku
Název práce v češtině: Indologie v Rusku
Název v anglickém jazyce: Indology in Russia
Klíčová slova: Indologie, Rusko
Klíčová slova anglicky: Indology, Russia
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Svetislav Kostič
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2012
Datum zadání: 21.05.2012
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude členěna chronologicky a tématicky a bude zahrnovat následující okruhy:
První kontakt Rusů s Indií
začátky systematického zkoumání kultury, literatury, dějin, náboženství a filozofie
vznik indologie jako samostatného oboru na univerzitách v Rusku
studium indických jazyků a překlady původních děl staroindické a novoindických literatur do ruštiny
Přehled osobností
Závěr: přínos ruské indologie
Seznam odborné literatury
Alayev L. В., Vapha А. К., Indology (History, economy and culture), V: Fifty years of Soviet oriental studies (brief reviews), [v. 1], Moscow, 1967;
Баранников А. П., Советская индология, "Изв. АН СССР. Отделение литературы и языка", 1948, т. 7, в. 1;
Бескровный В. М., Из истории изучения живых индийских языков в России в XIX веке, "Вестник Ленинградского университета",стр. 37 – 50,№ 8, в. 2, Издательство ленинградского университета, 1957;
Indian studies abroad,Delhi, 1964;
Кальянов В. И., Изучение санскрита в России, "Уч. зап. Ленинградского университета", 1962, 304;
Кальянов В. И, Об изучении санскрита в России, "Вестник Ленинградского университета",стр. 24 – 36,№ 8, в. 2, Издательство Ленинградского университета, 1957;
Roerich G. N., Indology in Russia, "The Journal of the Greater India Society", 1945, v. 12, ? 2;
Рерих, Ю. Т.,Тибет и Центральная Азия: статьи, лекции, переводы, Самара, Издательский дом «Агни», 1999;
Серебряков И. Д., Очерки древнеиндийской литературы, Избр. Труды русских индологов-филологов, М., 1962; литературы М., 1971, с. 5-43;
Серебрянный С. Д., Ю. Н. Рерих и история отечественной индологии, М., 1982
Zograf G. A. Indian philology, [v. 9]; Soviet Studies of India, New Delhi, 1969
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK