Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politická filosofie almohadského a almoráviského období na Iberském poloostrově
Název práce v češtině: Politická filosofie almohadského a almoráviského období na Iberském poloostrově
Název v anglickém jazyce: Political Philosophy of Almoravid and Almohad Period in Iberian Peninsula
Klíčová slova: Avempace, Averroes, režim osamělého, Ibn Tufajl
Klíčová slova anglicky: Avempace, Averroes, solitary regime, Ibn Tufail
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Kučera
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2012
Datum zadání: 05.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude věnovat politickým myšlení arabských filosofů středověku s důrazem na koncepty racionalistických přístupů vycházejících z Aristotela a Platóna. Hlavním tématem práce bude rozbor konceptů správného fungování a struktury společnosti jednotlivých filosofů, tedy Ibn Badždži a Ibn Rušda,a jejich komparace. V práci bude požita metoda rozboru jednotlivých konceptů a komparace jejich základních tezí.

Předpokládaná osnova práce:
1. Úvod a nástin historických souvislostí
2. Stručný rozbor myšlenkových zdrojů popisovaných filosofů (Al – Farábí, Aristoteles, Platón, Ibn Síná)
3.Rozbor jednotlivých konceptů zkoumaných filosofů
a. Ibn Badždža (Avempace): Režim osamělého
b. Ibn Tufajl: živý, syn bdícího – rozbor, kritika a přesah Režimu osamělého Ibn Badždži
c. Ibn Rušd (Averroes): Výklad Platónovy ústavy; pozice teologů coby zbytného třetího člena; postavení ženy ve společnosti
4. Komparace základních tezí výše popsaných autorů
5. Závěr – náhled na přesahy děl jednotlivých autorů v dílech pozdějších filosofů
Seznam odborné literatury
Avempace: El Régimen del solitario : Tabdir al-mutawàhhid / Ibn Bajja, Avempace ; introdución, traducción y notas de Joaquín Lomba, Madrid: Trotta, 1997

Averroes: Exposición de la "República" de Platón, Madrid: Tecnos,1986

Averroes: On the harmony of religion and philosophy / a translation, with introduction and notes [...] by George F. Hourani, London: Lucac, 1976

Belo, Catarina: Some consideration os Averroes´views regarding women and their role in society, Journal of Islamic Studies; Jan2009, Vol. 20 Issue 1, p1-20, 20p

Ibn Ṭufajl, Muḥammad ibn ’Abd al-Malik: Živý, syn Bdícího = Risálat Hajj ibn Jaqzán : příběh filosofa samouka, Praha: Academia, 2011
Libera, Alain de: Středověká filosofie: byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie, edice Dějiny filosofie, sv. 5, Praha: OIKOYMENH, 2001.
Lomba, Joaquín: Avempace (h. 1070 – 1139), Madrid: Ediciones del Orto, 1995
Taylor, Richard C.: Ibn Rushd/Averroes and “Islamic” Rationalism, Medieval Encounters; 2009, Vol. 15 Issue 2-4, p225-235, 11p

Vivanco Saavedra, Luis: Notas sobre las relaciones entre fe y razón en Avicena, Al Ghazali y Averroes, Humania del Sur; Enero-junio, 2010, Ano 5, No 8, pp 121 - 140

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zkoumat koncepty ideální společnosti u tří největších arabských filosofů středověku působících v oblasti dnešního Španělska. Cílem případové studie bude zaměřit se zejména racionalistické a na svou dobu pokrokové myšlenky jednotlivých filosofů, v komparativní části pak bude cílem zaměřit se na shody odlišnosti v dílech filosofů, zvláště pak na vztah mezi režimem osamělého z pohledu Ibn Badždži a Ibn Tufajla.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis will study the concept of ideal society of the three greatest Arabic philosophers of medieval Spain. The case study part of the thesis will be focused on the rationalistic and progressive ideas of every philosopher in question. Afterwards, the comparative part will focus on the similarities and differences between the works of the three philosophers in question. Special attention will be paid to the relationship between the concepts of a solitary regime in the works of Ibn Bayya and Ibn Tufail.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK