Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mentoring v trestní justici
Název práce v češtině: Mentoring v trestní justici
Název v anglickém jazyce: Mentoring in the Criminal Justice
Klíčová slova: sociální kontrola, restorativní justice, reintegrace, mentoring
Klíčová slova anglicky: social control, restorative justice, reintegration, mentoring
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2012
Datum zadání: 21.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova:
I. Teoretická část
1. Sociální kontrola kriminality
2. Retributivní a restorativní justice
3. Úskalí reintegrace osob po výkonu trestu
4. Mentoring
4.1. Principy mentorského vztahu
4.2. Mentor conntra klient?
4.3. Role mentora
4.4. Charakter a kvalita mentorského vztahu
5. Přínos mentoringu
5.1. Sociální a emoční oblast
5.2. Rozvoj dovedností a kompetencí
5.3. Rozvoj identity a mezilidských vztahů
6. Dilemata a rizika mentoringu
II. Praktická část
1. Obsahová analýza záznamů s klienty z projektu „Najdu si své místo“
2. Výsledky analýzy
III. Závěry
1. Shrnutí získaných poznatků
2. Doporučení pro praxi a další výzkum
Seznam odborné literatury
VÝROST, J., SLAMĚNÍK I. (eds.). 2008. Sociální psychologie. Praha: Grada.
MATOUŠEK, O. 2005. Sociální práce v praxi:specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál.
ČERNÍKOVÁ, Vratislava; SOCHŮREK, Jan; FIRSTOVÁ, Jana. Sociální ochrana terciární prevence, její možnosti a limity. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.
LATA, Jan. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lexis Nexis CZ, 2007.
VOŇKOVÁ, Jiřina; CHALUPOVÁ, Jana. Sociální práce s pachateli. 1. vyd. Praha: Vydavatelství LEGES, 1992.
BLATNÍKOVÁ, Š. NETÍK, K. Predikce vývoje pachatele, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. ISBN 9788073380755
MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) : – koncepty, diskurz, agenda. Sociologický časopis. 2008, 2, s. 271-294.
COBBS FLETCHER, Renata, SHERK, Jerry, JUCOVY, Linda. Mentoring.former prisoners. S. I. P/PV, 2009, 98 s. dostupné z:www.ppv.org/ppv/publications/assets/316_publication.pdf
KUCHTA, Josef; Válková, Helena; et. al. Základy kriminologie a trestní politiky. 2012.
FRANK A. COLAPRETE, Ed. D. Mentoring in the criminal justice proffesions:Conryance of the Craft. Dostupné z:www.amazon.com
BRUMOVSKÁ, Tereza a Gabriela MÁLKOVÁ. Mentoring: výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 150 s. ISBN 978-807-3677-725.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK