Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská právní úprava nakládání s chemickými látkami
Název práce v češtině: Evropská právní úprava nakládání s chemickými látkami
Název v anglickém jazyce: European Legal Framework on Handling Chemical Substances
Klíčová slova: REACH – chemické látky – nano
Klíčová slova anglicky: REACH – chemical substances – nano
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2012
Datum zadání: 13.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 14:00
Místo konání obhajoby: 3.patro místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce zpracovává evropský právní rámec nakládání s chemickými látkami. Předmětem zkoumání je primárně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. Součástí je i porovnání tohoto nařízení s americkou právní úpravou a snaha o monetární vyčíslení nákladů a přínosů nařízení. Rozebrána je i problematika nanočástic a evropské nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master´s thesis analyses European legal framework on handling chemical substances. Primary focus of this thesis is on the Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, establishing a European Chemicals Agency. A part of the thesis is dedicated to comparing analyses between American and Europeans legal framework and part is also dedicated to an attempt of monetary cost-benefits evaluation of this regulation. The thesis covers also the nanoparticles regulation and Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK