Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dovoz a šíření gramofonových desek v Československu v období normalizace
Název práce v češtině: Dovoz a šíření gramofonových desek v Československu v období normalizace
Název v anglickém jazyce: The Import and Distribution of Gramophone Records under the Normalization in Socialist Czechoslovakia
Klíčová slova: každodennost; kulturní dějiny; populární kultura; obraz druhého; normalizace; bigbít; hudební průmysl
Klíčová slova anglicky: Everyday life; Cultural History; Popular Culture; Image of the Other; Czechoslovak Normalization; Rock Music; Record Industry
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2012
Datum zadání: 21.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2012
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat dovozem a rozšiřováním zahraničních hudebních nahrávek, konkrétně gramofonových desek do Československa. Gramofonová deska byla na rozdíl od jiných nosičů (např. magnetofonový pásek či později kazeta) zároveň artefaktem, který zosobňoval atraktivní exotiku západního světa, a díky svému formátu a grafickému řešení představoval v popkultuře ceněný předmět. Práce vychází z předpokladu, že na distribuci gramofonových desek do značné míry závisel rozvoj československého kulturního fenoménu známého pod pojmem „bigbít“. Autor proto zaměří svou pozornost na neoficiální dovážení LP desek prostřednictvím soukromých osob a jen částečně zohlední velice omezený, státem kontrolovaný import tohoto sortimentu. Důležitou otázkou práce bude také dovoz gramofonových desek západní provenience ze socialistických států. V řadě těchto zemí totiž vycházely v licenci západní hudební tituly v mnohem větší míře než v ČSSR. Pro československé občany byly vzhledem ke snazší možnosti vycestování do těchto zemí i díky nižším cenám snáze dostupné než západní originály. Student se ve své práci také pokusí korigovat představu rozšířenou v laickém i odborném prostředí o ilegálních hudebních burzách jako o dominantním importním a distribučním kanálu západních hudebních nahrávek do Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Autor totiž pracuje s hypotézou, že spektrum strategií pro import alternativní hudby byl v podmínkách pozdně socialistické diktatury velice pestrý. Dalším problémem, který se autor pokusí řešit, budou hranice a posuny významů ve vnímání Západu v prostřední československé „bigbítové“ subkultury.
Seznam odborné literatury
KOTÁL, Rudolf, Systém kontrarozvědných opatření, zaměřených na odhalování a dokumentaci nepřátelského ideologického působení v oblasti čs. hudby, Diplomová práce, VŠ SNB, 1981.
HORÁK, Zdeněk, Taktika a úkoly StB při zamezování činnosti paralelních struktur v oblasti kultury, Diplomová práce, VŠ SNB, 1987.
HAVLÍK, Adam, Hudební burzy v Československu v období normalizace, Bakalářská práce, FF UK, Praha 2009.
PULLMANN, Michal, Konec Experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha: Scriptorium, 2011.
VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, PELIKÁNOVÁ, Hana, Naslouchat hlasům paměti, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007.
VANĚK, Miroslav, Byl to jenom Rock’n’roll?, Praha: Academia, 2010.
YURCHAK, Alexei, Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet
Generation, Princeton University Press 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK