Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Individualizácia vyučovania - školská reforma 30. rokov v ČSR
Název práce v jazyce práce (slovenština): Individualizácia vyučovania - školská reforma 30. rokov v ČSR
Název práce v češtině: Individualizace vyučování - školská reforma 30. let v ČSR
Název v anglickém jazyce: The individualization of teaching - the school reform of the thirties in the Czechoslovak Republic
Klíčová slova: individualizácia vyučovania, individualizmus, kolektivizmus, diferenciácia, samoučenie, Daltonský plán, Václav Příhoda, školská reforma, pokusné školy, 1918 – 1938
Klíčová slova anglicky: individualization of teaching, individualization, collectivism, differentiation, self-education, Dalton plan, Vaclav Prihoda, school reform, experimental schools, 1918-1938
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2012
Datum zadání: 17.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práca je zameraná na školskú reformu v 30. rokoch v Československu pod vedením Václava Příhody. Podrobne rozpracováva Příhodovo nové pojatie školy, v centre ktorého stojí okrem iného aj individualizácia vyučovania. Práca ďalej analyzuje praktickú nosnosť jeho myšlienok a zásad, ktorú dokazoval na reformných pokusných školách. Má historicko-didaktický charakter.

Dissertation work is primarily focused on the school system reform in 1930s' in Czechoslovakia by Václav Príhoda. The main topic I was focused on is Príhoda's new method of teaching - especially the individual approach to a teacher- pupil relationship. I further analysed the practical implementation of his ideas and principles giving my dissertation work historical and didactic meaning.
Seznam odborné literatury
CIPRO, M. V. Příhoda a výchova. Praha : vlastním nákladem, 1994.
ČONDL, K., VRÁNA, S. Václav Příhoda: život a dílo českého pedagoga. Praha : Česká grafická Unie, 1939.
PŘÍHODA, V. Ideologie nové didaktiky. Praha : Tvořivá škola, 1936.
PŘÍHODA, V. Myšlenka jednotné školy. Praha : Orbis, 1948.
PŘÍHODA, V. Reformné hladiská v didaktike. Bratislava : Pocisk, 1934.
RÝDL, K., NEJEDLÁ, D. (edit.). Václav Příhoda a Stanislav Velinský a empirické myšlení v pedagogice. Praha : PedF UK, 2001. ISBN 80-7290-062-5
UHER, B. Nové školy v předválečném Československu. Praha : UK, 1971.
VALIŠOVÁ, A. a kol. Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0914-2
VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech (příhodovská reforma). Praha : PedF UK, 1995. ISSN 0862-4461.
VÁŇOVÁ, R., NEJEDLÁ, D. Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR. Praha : PedF UK, 1995.
VELÍNSKÝ, S. Individualisace metod jako základ zvýšené efektivity školské práce. 1, Principy a motivy individualisace metod. Praha : Škola Vysokých Studií Pedagogických, 1931.
VELÍNSKÝ, S. Individualisace metod jako základ zvýšené výkonnosti školské práce. Část 2. Soustavy individualisovaného učení. Praha: Ondráček, 1933
VELÍNSKÝ, S. Tři přednášky o individualisaci učení. Praha : Dědictví Komenského, 1933.
VRÁNA, S. Základy nové školy : Výsledky práce českých pokusných škol. Brno : Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 1946
Časopisy: Časopis Československé obce učitelské, Nové školy, Pedagogické rozhledy, Věstník pedagogický, Český učitel (príloha Školské reformy), Pedagogika
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK