Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užívání kondenzace s adjektivem verbálním v současné češtině
Název práce v češtině: Užívání kondenzace s adjektivem verbálním v současné češtině
Název v anglickém jazyce: Usage of Verbal Adjectives in Contemporary Czech
Klíčová slova: přídavná jména slovesná (verbální adjektiva), jazykový korpus, antepozice, postpozice, syntaktická funkce, příslovečné určení (adverbiale), valenční doplnění
Klíčová slova anglicky: verbal adjectives, language corpus, anteposition, postposition, syntactic function, adverbial adjuncts, syntactic arguments
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2012
Datum zadání: 17.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude spočívat v korpusovém výzkumu adjektiv verbálních v současné češtině, s důrazem na publicistický a odborný styl. Autorka se zaměří na různé distribučních podmínky adjektiv verbálních aktivních i pasivních. Zejména se bude zabývat tendencemi ve slovosledném uspořádání jmenných frází obsahujících kondenzaci s adjektivem verbálním (konkurence frází jako jablka dovážená z JARu/dovážená jablka z JARu/z JARu dovážená jablka). Autorka práce bude hledat kritéria pro antepozici a postpozici kondenzované fráze vzhledem k řídícímu substantivu. Jako proměnné přitom bude sledovat zejména vliv komplexnosti kondenzátu, typu doplnění závislých na kondenzovaném výrazu, informační struktury výpovědi a vliv širšího kontextu výpovědi nebo textu. K práci využije psané korpusy Českého národního korpusu, analýza bude mít charakter kvantitativně-kvalitativní. Předpokládaným výstupem práce bude zobecnění kosntrukcí s kondenzovanými adjektivy verbálními v současné češtině a uvedení podmínek pro užití jednotlivých typů. Zároveň by autorka měla určit, které vlastnosti jsou společné pro aktivní i pasivní kondenzace a v kterých vlastnostech se tyto typy konstrukcí liší a proč by tomu tak mohlo být.
Seznam odborné literatury
HOŠNOVÁ, Eva (1994): K vývoji české syntaxe (ve vědeckých textech z poslední čtvrtiny 19. století). Praha: Karolinum, 1994.
JELÍNEK, Milan (2000): Syntaktická kondenzace jako charakteristický rys odborného stylu (na materiálu českých odborných textů). Stylistyka 9, s. 93–102.
JELÍNEK, Milan (2003): Věty vztažné a jejich kondenzáty. Universitas 2003, č. 2, s. 52–55.
KRCHŇAVÁ, Kristina (2010): Verbální a adjektivní participia v češtině. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z www: <http://is.muni.cz/th/53089/ff_m/VERBALNI_A_ADJEKTIVNI_PARTICIPIA_V_CESTINE.pdf> [citováno 6. 6. 2012]
MARKOVÁ, Milada (2002): Významové vztahy a slovosled přechodníkových kondenzátorů. In: Sborník 2002. Sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Milana Žemličky. / Uspoř. Eva Koudelková, Milada Marková. Liberec: Technická univerzita, s. 79–88.
NÜBLER, Norbert (2004): Česká participia ze syntaktického hlediska. In: P. Karlík - Z. Hladká (eds.), Čeština - univerzália a specifika 5. Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 384-390.
ULIČNÝ, O. (1969): O polopredikativních konstrukcích z hlediska dvojzákladové transformace a komplexní kondenzace. Slovo a slovesnost, 30, s. 138–149.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK