Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nestupňovaná adjektiva v latině
Název práce v češtině: Nestupňovaná adjektiva v latině
Název v anglickém jazyce: Non-gradable Adjectives in Latin
Klíčová slova: stupňování adjektiv, latina, sémantická klasifikace, relační adjektiva, skalární adjektiva, komparativ, superlativ, jazykový korpus, polysémie, lingvistická vágnost
Klíčová slova anglicky: comparison of adjectives, Latin, semantic classification, relational adjectives, scalar adjectives, comparative, superlative, language corpus, polysemy, linguistic vagueness
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2012
Datum zadání: 21.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Latinské gramatické příručky obsahují v oddílech věnovaných stupňování prakticky pouze přehled tvoření pravidelných, nepravidelných a opisných komparativů a superlativů, v naprosté většině však zcela opomíjejí otázku, které typy adjektiv vůbec ze sémantických důvodů lze stupňovat, a které nikoli. Tato otázka, pokud je nám známo, nebyla konkrétně pro latinu systematicky zpracována ani v žádné odborné studii. Bakalářská práce si klade za cíl ověřit, zda doklady latinských komparativů a superlativů podporují dosud formulované obecné teorie týkající se stupňování adjektiv.
Řešitel v první fázi práce shromáždí relevantní obecnělingvistickou a bohemistickou literaturu k tématu a zpracuje její přehled. Ve druhé fázi, jako nezbytný krok před vlastní prací s latinským materiálem, provede řešitel sémantickou klasifikaci latinských adjektivních typů. V odborné literatuře z oblasti latinské lingvistiky byla tímto způsobem systematicky zpracována dosud pouze deverbativa; klasifikace latinských desubstantivních a deadjektivních adjektiv bude tedy samostatnou prací řešitele. Na základě práce s elektronickým korpusem latinských textů (Bibliotheca Teubneriana Latina III) pak řešitel ověří, zda jsou obecné teorie týkající se dané otázky v souladu s materiálem klasické latiny.
Seznam odborné literatury
Leumann M., 1977. Lateinische Grammatik, I: Lateinische Laut- und Formenlehre. München: Beck.
Hoffmann J. B., Szantyr A., 1965. Lateinische Syntax und Stilistik. München: Beck.
Menge H., 2000. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearbeitet von T. Burkard & M. Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Pultrová L., 2011. The Latin Deverbative Nouns and Adjectives. Praha: Karolinum.
Marvan J., 2008. České stupňování – slovanská podoba evropské univerzálie. Praha: Karolinum.
Křivan J., 2012. Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů. Slovo a slovesnost, 73, s. 13-45.
Cvrček V. a kol., 2010. Mluvnice současné češtiny, 1. Praha: Karolinum.
Dixon R. M. W., 2008: Comparative constructions, A cross-linguistic typology. Studies in Language, 32, s. 787-817.
Frazier L., Clifton C., Stolterfoht B., 2008: Scale structure: Processing minimum standard and maximum standard scalar adjectives, Cognition, 106, s. 299-324.
Kennedy C., McNally L., 2005. Scale structure, degree modification and the semantics of gradable predicates, Language, 81, s. 345-381.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK