Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Štúdium elektrochemického chovania chinínu a cinchonidínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
Název práce v jazyce práce (slovenština): Štúdium elektrochemického chovania chinínu a cinchonidínu na bórom dopovanej diamantovej elektróde
Název práce v češtině: Studium elektrochemického chování chininu a cinchonidinu na bórem dopované diamantové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Study of electrochemical behaviour of quinine and cinchonidine at boron doped diamond electrode
Klíčová slova: bórom dopovaná diamantová elektróda, cyklická voltampérometria, diferenčná pulzná voltampérometria, chinín, cinchonidín
Klíčová slova anglicky: boron doped diamond electrode, cyclic voltammetry, differential pulse voltammetry, quinine, cinchonidine
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2012
Datum zadání: 19.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Elektrochemické metody mají velký potenciál pro studium vlastností a uplatnění supramolekulárních systémů v případech, kdy jejich strukturní jednotky (synthony) obsahují redoxní centrum Při spontánní samoskladbě synthonů za vzniku supramolekulárních systémů a dále jejich agregátů se uplatňují principy komplementarity jednotlivých částí supramolekuly a molekulární rozpoznání. K charakterizaci a studiu schopnosti samoskladby založené na nekovalentních mezimolekulových vazbách, obzvláště elektrostatických a koordinačních vazbách a slabých vazebných interakcích, jako jsou vodíkové vazby, interakce „host-guest“, interakce π-orbitalů (π -stacking) a Van der Wallsovy interakce lze s výhodou použít elektrochemické metody, obzvláště cyklickou voltametrii, AC voltametrii, electrochemickou impedanční spektroskopii a chronoamperometrii. Princip molekulárního rozpoznání je výhodný z hlediska zvýšení selektivity a citlivosti v elektroanalýze při konstrukci potenciometrických senzorů a vývoji a modifikaci elektrodových materiálů pro vsádková voltametrická měření a použití v elektrochemické detekci v průtokových metodách.
Cílem projektu je studium vytipovaných synthonů supramolekulárních systémů pomocí elektrochemických metod s využitím klasických a netradičních elektrodových materiálů a otestování jejich potenciálu pro chemickou modifikaci elektrod pro elektroanalýzu. Široká nabídka elektrodových materiálů zahrnuje klasické elektrodové materiály, jako je rtuť, zlato, skelný uhlík a uhlíkové pasty, ale i novější materiály na bázi pevných a pastových stříbrných amalgámů , uhlíkových past z mikrokuliček skelného uhlíku a uhlíkových nanotrubiček, „diamond-like“ uhlík či bórem dopovaný diamant. Materiály na bázi uhlíkových past jsou vhodnými adepty pro chemickou modifikaci díky snadnému přimíchání vytipovaného modifikátoru do pastovací kapaliny, zavedení funkčních skupin na elektrodový povrch se nově nabízí i u bórem dopovaného diamantu.
Práce bude realizována na Katedře analytické chemie v UNESCO laboratoři elektrochemie životního prostředí ve spolupráci s Katedrou organické chemie. K dispozici je moderní přistrojové vybavení, studentům je dále nabízena možnost zapojení do projektů řešených v rámci spolupráce s předními vědeckými pracovišti u nás i ve světě. Projekt je možno rozšířit do diplomové práce/disertační práce.Zájemci prosím kontaktujte RNDr. Karolinu Peckovou, Ph.D., email:kpeckova@natur.cuni.cz, místnost 102 na KACH.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK