Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syndrom vyhoření u učitelské profese
Název práce v češtině: Syndrom vyhoření u učitelské profese
Název v anglickém jazyce: Burnout Syndrome of Teachers
Klíčová slova: syndrom vyhoření, učitelství, učitel, pomáhající profese, začínající učitel, stres,
Klíčová slova anglicky: burnout syndrome, teaching, teacher, helping professions, beginning teacher
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2012
Datum zadání: 15.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2012
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 09:20
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je definovat syndrom vyhoření, jeho příčiny a možnosti jeho předcházení. Dále se věnuje také problematice začínajících učitelů, učitelů s dlouhodobou praxí a učitelství jako pomáhající profesi.
Seznam odborné literatury
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Hořet, ale nevyhořet. 2., přeprac. vyd., V KNA 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 175 s. Orientace (Karmelitánské nakladatelství), sv. 42. ISBN 978-807-1955-733.

MINIRTH, Frank B. Jak překonat vyhoření: naučte se rozpoznávat, chápat a zvládat stres. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2011, 138 s. Orientace (Karmelitánské nakladatelství), sv. 42. ISBN 978-80-7255-252-8.

STOCK, Christian. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout: naučte se rozpoznávat, chápat a zvládat stres. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 103 s. Poradce pro praxi, sv. 42. ISBN 978-80-247-3553-5.

SCHMIDBAUER, Wolfgang. Syndrom pomocníka: naučte se rozpoznávat, chápat a zvládat stres. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 2008, 234 s. Spektrum (Portál), 58. ISBN 978-807-3673-697.

GÉRINGOVÁ, Jitka. Pomáhající profese: tvořivé zacházení s odvrácenou stranou. Vyd. 1. Praha: Triton, 2011, 198 s. Psyché (Triton), sv. č. 69. ISBN 978-807-3873-943.

VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Překlad Petr Babka. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007, 76 s. Spektrum (Portál), 58. ISBN 978-807-2903-252.

LAŠEK, Jan. Aktuální otázky psychologie učitele: co by měl učitel vědět o své profesi. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, 90 s. Spektrum (Portál), 58. ISBN 80-704-1210-0.

HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel: co by měl učitel vědět o své profesi. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 2010, 239 s. Spektrum (Portál), 58. ISBN 978-807-3677-558.

HÁJEK, Karel a Isabella PAVELKOVÁ. Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 2006, 119 s. Spektrum (Portál), 58. ISBN 80-736-7107-7.

ÚLEHLA, Ivan a Isabella PAVELKOVÁ. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. 2. vyd. Překlad Petr Babka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, 128 s. Spektrum (Portál), 58. ISBN 978-80-86429-36-6.
PODLAHOVÁ, Libuše a Isabella PAVELKOVÁ. První kroky učitele: učebnice metod sociální praxe. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Praha: Triton, 2004, 223 s. První pomoc pro pedagogy, 1. ISBN 80-725-4474-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK