Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etický kodex a závazné redakční smernice ČTK
Název práce v češtině: Etický kodex a závazné redakční smernice ČTK
Název v anglickém jazyce: Ethical codex and internal guidelines of the czech news agency
Klíčová slova: Média, zpravodajské agentury, ČTK, mediální etika, etické kodexy.
Klíčová slova anglicky: Media, news agencies, The Czech News Agency, media ethics, codes of ethics.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2012
Datum zadání: 15.05.2012
Datum a čas obhajoby: 22.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátků do současnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.
ČTK. Agentura a její zpravodajství. Praha, 2010.
Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0632-1.
DIBLÍK, Jan, VEIT, Francois. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-863-5.
CHRISTIANS, Clifford, WILKINS, Lee. The Handbook of Mass Media Ethics. 1st ed. New York: Routledge, 2009, 401 s. ISBN 978-0-8058-6191-4.
Kodex České televize. Praha: Česká televize, 2003, 46 s. ISBN 80-85005-46-8
KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, KRYŠPÍNOVÁ, Jitka. Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 504 s. ISBN 80-246-0591-0.
MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miroslav, VODÁKOVÁ, Alena a kol. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. 1627 s. ISBN 80-7184-1641.
McLUHAN, Marshal. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2011. 400 s. ISBN 978-80-204-2409-9.
McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0.
PLAISANCE, Patrick Lee. Media ethics: Key principles for responsible practice. 1st ed. Los Angeles: Sage Publications, 2009. 253 s. ISBN 978-1-4129-5685-7.
REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7.
REMIŠOVÁ, Anna. Etika médií. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2010. 310 s. ISBN: 978-80-8101-376-8.
ŘEHÁKOVÁ, Hana, VESELÝ, Dušan. Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK. Praha: X-Egem, 1999. 214 s. ISBN 80-7199-035-3.
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 109 s. ISBN 80-7184-459-4.
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Česká tisková kancelář. Otázky žurnalistiky, 2000, č. 4, s. 330-335. ISSN 0322-7049
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zdroje jako oblast novinářského vzdělávání. In: JIRÁK, Jan, WOLÁK, Radim a kol. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007. 152 s. ISBN 978-80-86212-58-6.
THOMPSON, Mel. Přehled etiky. Praha: Portál, 2004. 167 s. ISBN 80-7178-806-6.
VACKOVÁ, Barbora. Média veřejné služby (ČT, ČRo, ČTK). Revue pro média, 2004, č. 7, str. 50.
WALTER, Peter. EU-Medienpolitik und Europa-Bewusstsein : eine Darstellung unter Berücksichtigung der rechtshistorischen Entwicklung. Štýrský Hradec: Unipress, 2011. 195 s. ISBN 978-3-902666-13-0.
WILKINS, Lee, CHRISTIANS, Clifford. The Handbook of Mass Media Ethics. New York: Routledge, 2009. 401 s. ISBN 978-0-8058-6191-4.
WORLD PRESS FREEDOM COMMITTEE. Přiručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991. 161 stran. ISBN 80-7106-045-3.
Předběžná náplň práce
Práce se věnuje České tiskové kanceláři (ČTK) a jejím vnitroredakčním směrnicím. Ty jsou příkladem aplikace etiky v mediálním prostředí a samoregulace tohoto prostředí. ČTK vznikla v roce 1918 a její role se během následujících let výrazně proměňovala, vnitřní regulace žurnalistické práce se ale dočkala až v 90. letech 20. století. Tato práce popisuje jejich strukturu, analyzuje jejich vývoj a hledá souvztažnost mezi změnami směrnic a jevy, které se udály ve zpravodajství agentury a v jejím vnějším okolí. Směrnice také komparuje s relevantními kodexy dalších médií a agentur. Výsledkem práce je zjištění, že se směrnice ČTK v zásadě odpovídají nárokům, které kladou na žurnalistickou práci mediální teoretici, i srovnatelným kodexům. Nižší úrovně směrnic se za dobu své dvacetileté existence výrazně změnily, zejména vlivem rozmachu internetu a celkového technického pokroku, vliv samotných chyb ve zpravodajství je jen okrajový.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is dedicated to the Czech News Agency (CTK) and its internal regulation. The regulation is an example of applied ethics in media and of self-regulatrion of this area. CTK was established in 1918 and its role has changed through the coming years, but first codified internal regulation came in 1990’s. This thesis describes structure of the regulation, analyses its development and is searching for the relationship between the changes of regulation and the external environment of the agency. The set of regulations is also compared with relevant codes other media and news agencies.
The result of the thesis is that CTK’s regulation basically complies with general requirements placed on journalistic work and also comply with codes compared. Lower level of standards have changed through the years, but mainly due to technical development and widely spreading internet. The influence of concrete mistakes in the produced news is only marginal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK