Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Making use of ICT for teaching and learning English at lower and upper secondary schools
Název práce v češtině: Využití ICT při výuce a učení angličtiny na 2.stupni ZŠ a SŠ
Název v anglickém jazyce: Making use of ICT for teaching and learning English at lower and upper secondary schools
Klíčová slova: ICT, výuka, angličtina
Klíčová slova anglicky: ICT, teaching, English
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2012
Datum zadání: 21.04.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Craig Alan Morgan, M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Cambridge University Press. 14 Apr. 2013
<http://education.cambridge.org/eu/e-books?s=2715>

Chhabra, Purva. "Use of E-Learning tools in teaching English.“ International Journal of Computing & Business Research. Web. 23 Mar. 2013.
<http://www.researchmanuscripts.com/isociety2012/9.pdf>.

Kopp, Kathy. Using Interactive Whiteboards in the Classroom. Shell Education, 2012.

Levy, Michael. Computer-Assisted Language Learning: Context and Conceptualization. Oxford University Press, 1997.

McGonigal, Jane. “Video Games: An Hour A Day Is Key To Success In Life.” The Huffington Post. 15 Feb. 2011. 11 Dec. 2011
<http://www.huffingtonpost.com/jane-mcgonigal/video-games_b_823208.html>.

Oxford University Press. 14 Apr. 2013
<http://elt.oup.com/catalogue/items/global/exams_testing/first_certificate_masterclass/?cc=global&selLanguage=en>

Rank, Tom et al. Teaching English Using ICT. Continuum International Publishing Group, 2011.

Stockwell, Glenn. Computer-Assisted Language Learning: Diversity in Research and Practice. Cambridge University Press, 2012.

Vyas, Manish A. and Patel, Yogesh L. Teaching English as a Second Language. PHI Learning Pvt. Ltd., 2009.
Předběžná náplň práce
1) úvod – aktuálnost tématu, důvod výběru, cíle práce
2) použité pojmy
3) využití ICT k výuce angličtiny
a) data projektor b) interaktivní tabule
4) motivace žáků ke studiu angličtiny
5) využití ICT ke studiu angličtiny a) softwarové hledisko b) hardwarové hledisko
6) dotazník pro učitele
7) dotazník pro studenty
8) plán hodiny
9) závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) introduction – why this is a current topic, my reason for its choice, objectives of the work
2) used terms
3) making use of ICT for teaching English
a) data projector
b) interactive whiteboard
4) motivating students for studying English
5) making use of ICT for studying English a) software point of view
b) hardware point of view 6) questionnaire for teachers
7) questionnaire for students
8) lesson plan
9) conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK