Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Long-Term Care in the Czech Republic: The Way Forward
Název práce v češtině: Budoucnost dlouhodobé péče v České republice
Název v anglickém jazyce: Long-Term Care in the Czech Republic: The Way Forward
Klíčová slova: long-term care, Czech Republic, expenditures, projection, population ageing
Klíčová slova anglicky: long-term care, Czech Republic, expenditures, projection, population ageing
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Pavloková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.05.2012
Datum zadání: 12.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: Mgr. Michal Lebovič
 
 
 
Seznam odborné literatury
OECD (2006), „Projecting OECD Health and Long-Term Care Expenditures: What Are the Main Drivers?“, OECD Economics Department Working Papers, No. 477, OECD Publishing
EUROPEAN COMISSION, ECONOMIC POLICY COMMITTEE. The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. 2011. ISBN 978-92-79-19298-2.
DE MEIJER, Claudine, Marc KOOPMANSCHAP, Teresa Bago D? UVA a Eddy VAN DOORSLAER. Determinants of long-term care spending: Age, time to death or disability?. Journal of Health Economics. 2011, 30 (2), p. 425-438. ISSN 01676296. DOI: 10.1016/j.jhealeco.2010.12.010. Retrieved from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167629611000063
CHAWLA, Mukesh, Gordon BETCHERMAN a Arup BANERJI. From red to gray: the "third transition" of aging populations in Eastern Europe and the former Soviet Union [online]. Washington D.C.: World Bank, c2007. 271 p. ISBN 08-213-7130-4.
MADGE, Alan. Long term aged care: expenditure trends and projections [online]. Belconnen, ACT: Productivity Commission, 2000. ISBN 17-403-7021-X.
Předběžná náplň práce
Ve své práci se zaměřím na budoucí vývoj výše veřejných výdajů na dlouhodobou péči v České republice. Dlouhodobá péče zahrnuje zdravotní a sociální služby jedincům, kteří jsou nesoběstační ve vykonávání aktivit každodenního života. Tato nesoběstačnost může být způsobena špatným zdravotním či mentálním stavem. Péče je považována za dlouhodobou, pokud je nutné ji poskytovat alespoň šest měsíců. Obecně se očekává, že výdaje na dlouhodobou péči v České republice porostou kvůli demografickému stárnutí obyvatelstva.
V práci budu modelovat budoucí úroveň spotřeby dlouhodobé péče s ohledem na demografický vývoj v České republice. Na základě úrovně spotřeby dlouhodobé péče poté odhadnu celkové budoucí veřejné výdaje na dlouhodobou péči.
K modelování využiji data poskytnutá Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Očekávaná struktura práce:
1. Úvod
2. Očekávaný demografický vývoj
3. Modelování vývoje dlouhodobé péče
4. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my BA thesis, I intend to focus on the future development of public expenditures on long-term care in the Czech Republic. Long-term care includes both medical and social services to people with limited ability to perform activities of daily living due to physical or mental disorders. Care is considered to be long-term if it is provided over a period of six months or more. The expenditures on long-term care in the Czech Republic are generally expected to rise due to demographic ageing of the population.
I am going to model the volume of long-term care consumed in the future with respect to expected demographic development. Based on the volume of care consumed, I will estimate the level of overall future public expenditures on long-term care.
I will use data provided by the Ministry of Health of the Czech Republic for modelling.
Expected structure:
1. Introduction
2. Demographic Development Expectations
3. Modelling Long-Term Care
4. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK