Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Introduction of Trusts in the Czech Republic
Název práce v češtině: Zavedení svěřenských fondů v České republice
Název v anglickém jazyce: The Introduction of Trusts in the Czech Republic
Klíčová slova: Svěřenský fond, svěřenství, zakladatel, správce, obmyšlený, Česká republika, nový občanský zákoník
Klíčová slova anglicky: Trust, trust fund, trusteeship, settlor, trustee, beneficiary, Czech Republic, New Civil Code
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2012
Datum zadání: 25.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: Mgr. Bc. Tomáš Janotík
 
 
 
Seznam odborné literatury
Lupoi, M., 2000. Trusts: A Comparative Study. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2012. Občanský zákoník. [Online] Available at: http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/odborne_texty/NOZ%20interaktiv.pdf

Moffat, G., Bean, G. & Probert, R., 2009. Trust Law. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

The Trust Advisor, 2012. America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies, Marina de Rey: s.n.

Tjeenk Willink, W. E. J., 1999. Principles of European Trust Law. Hague(Netherlands): Kluwer Law International.

Wooldridge, J. M., 2009. Introductory Econometrics. 2nd ed. s.l.:MIT Press, Cambridge, Massachusetts.Předběžná náplň práce
Charakteristika tématu, současný stav:

Tato bakalářská práce se zaměří na svěřenské fondy, které jsou v České republice nově zřízeny novým občanským zákoníkem. Samotné jádro práce se skládá ze tří základních částí. První z nich se zaměří na sociálně-výchovnou funkci svěřenských fondů a na utvoření přehledu toho, kde všude lze využít tento institut. V první části bude uveden také přehled nejrůznějších motivací k tomu, aby zakladatel využil právě svěřenského fondu. Druhá část bude věnována právní stránce svěřenských fondů v České republice. A třetí, poslední, část popíše model svěřenských fondů, který by bylo možné využít v České republice. Obsahem poslední části budou také výsledky anketního šetření, dotazujícího se na povědomí o svěřenských fondech a na jejich atraktivitu.

Metody práce:

• Analýza svěřenských fondů fungujících v zahraničí.
• Sledování soudobého vývoje v České republice.
• Anketní šetření.

Struktura:

Tato bakalářská práce se zaměří na svěřenské fondy, které jsou v České republice nově zřízeny novým občanským zákoníkem. Samotné jádro práce se skládá ze tří základních částí. První z nich se zaměří na sociálně-výchovnou funkci svěřenských fondů a na utvoření přehledu toho, kde všude lze využít tento institut. V první části bude uveden také přehled nejrůznějších motivací k tomu, aby zakladatel využil právě svěřenského fondu. Druhá část bude věnována právní stránce svěřenských fondů v České republice. A třetí, poslední, část popíše model svěřenských fondů, který by bylo možné využít v České republice. Obsahem poslední části budou také výsledky anketního šetření, dotazujícího se na povědomí o svěřenských fondech a na jejich atraktivitu.

Osnova:

I. Úvod
II. Základní pojmy a rozdělení
- Přehled svěřenských fondů ve světě a jejich funkce
- K čemu se využívají svěřenské fondy
- Svěřenské fondy v České republice
III. Právní stránka svěřenských fondů v České republice
- Nový občanský zákoník
- Směrnice Evropské unie
- Další vyhlášky a směrnice
IV. Vnímání svěřenských fondů v České republice
- Anketní šetření
- Ekonometrická analýza
- Diskuse výsledků
V. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Characteristic of the topic and current situation:

Historically the possibility to settle a trust did not exist in the Czech Republic but it is going to be changed at the beginning of 2014 when the New Civil Law enters in force. The New Civil Law have been already ratified, and therefore no doubts about establishment of trust does not exist. Due to the novelty of trusts in the Czech Republic complementary juristic regulations focused on a functioning of trusts does not exist yet. For example, tax regulations for trusts are missing for now. However trusts have long-time tradition abroad, therefore this thesis is going to mention many times foreign experience with trusts and illustrations of their functioning.

Methodology:

• Analysis of trusts abroad.
• Monitoring of contemporary development in the Czech Republic.
• Questionnaire survey.

Structure:

This bachelor thesis is going to be focused on trusts which are newly established in the New Civil Law. The core of this thesis consists of three main parts. First, socio-educational function of trusts and stating of frequent situations in which trusts can be exploited. The first part is also including a summary of various motivation of settlors for using a trust. Second part is going to be focused on juristic side of trusts in the Czech Republic. The third, last but not least, parts is going to describe a model of trusts which would be able to implement in the Czech Republic. This part is also going to summarise the result of a questionnaire survey asking for literacy about trusts and their attractiveness.

Contents:

I. Introduction
II. Basic concepts and systems
- General framework of trusts and trusts functions
- Situations in which trusts are being used
- Trusts in the Czech Republic
III. Legal position of trusts in the Czech Republic
- New Civil Code
- Directives of European Union
- Other regulations and directives
IV. Perception of trusts in the Czech Republic
- Questionnaire survey
- Econometric analysis
- Discussion of results
V. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK