Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patentové informace a jejich analýza
Název práce v češtině: Patentové informace a jejich analýza
Název v anglickém jazyce: Patent searching and analysis
Klíčová slova: patentové informace, patentové rešerše, inovace, patentové systémy, patentové databáze, competitive intelligence
Klíčová slova anglicky: patent information, patent searching, innovation, patent system, patent databases, competitive intelligence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2012
Datum zadání: 11.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2013
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popisně a základně analyticky poskytnout pohled na problematiku patentových informací a významu jejich analýz s ohledem na typologii uplatnění.
Předběžná osnova:
1. Úvod do problematiky duševního vlastnictví s důrazem na průmyslové vlastnictví
2. Patentové informace
3. Patentové informace a jejich význam pro inovační potenciál instituce a společnosti
4. Vyhledávací a analytické metody práce s patentovými dokumenty a informacemi
5. Typologie patentových rešerší
6. Competitive intelligence a patentove informacni systemy
7. Případové úlohy
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
LOPEZOVÁ, L., PAPÍK, R. Vyhledávání informací IV : vyhledávání speciálních druhů dokumentů - patentových informací a ochranných známek. Národní knihovna : knihovnická revue [online]. 2003, roč. 14, č. 2. 106-114 s. Dostupné z WWW: < http://knihovna.nkp.cz/NKKR0302/0302106.html >. ISSN 1214-0678.
PIČMAN, Dobroslav. Patentové informace na internetu. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004, 123 s. ISBN80-7282-041-9.
PIČMAN, Dobroslav. Patentové informace a známkové rešerše. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2009, 182 s. ISBN 978-80-86855-44-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK