Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem
Název práce v češtině: Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem
Název v anglickém jazyce: European Strategy for a Better Internet for Children
Klíčová slova: Internet, děti, bezpečný internet, Evropská unie, strategie Evropské unie, rizika, lepší obsah internetu, lepší internet, internet pro děti, ochrana dětí on-line
Klíčová slova anglicky: Internet, kids, safe internet, European Union, European Union strategy, risks of the internet, better internet content, better internet, internet for children, online protection of children
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Záliš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2012
Datum zadání: 10.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Adam Zbiejczuk
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá problematikou internetového obsahu ve vztahu k dětským uživatelům. Práce si dává za cíl představit a analyzovat nově navrhované strategie evropské komise k podpoře pozitivního internetového obsahu. Diskutuje důvody k zavedení jednotné koncepce pro všechny členské země EU a její přínos.

Předběžná osnova:
1. Úvod
2. Představení strategie evropské komise
2.1. představení návrhu
2.2. důvody k zavedení
2.3. konkrétní znění
2.4. přínos opatření
2.5. možnosti využití
2.5. zavádění opatření
3. Analýza současného stavu
3.1. k čemu děti internet využívají
3.2. možná rizika
3.3. změny při užití strategie
4. Závěr

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
EVROPSKÁ KOMISE. Digitální agenda: Nová strategie pro zajištění větší bezpečnosti a lepšího obsahu pro děti a mládež na internetu. Brusel, 2.5.2012. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/445&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. Safer internet: ...pro bezpečnější internet [online]. ©2011 [cit. 2012-05-10]. ISSN 1803-9219. Dostupné z: http://www.saferinternet.cz/
DUNKELS, Elza. Bridging the distance: children's strategies on the internet. Umeå: Umeå universitet, 2007. ISBN 978-917-2643-710. Dostupné z: http://www.kulturer.net/documents/bridging_hela.pdf
LIVINGSTONE, Sonia. Children's use of the internet: reflections on the emerging research agenda. New media & society[online]. 2003, roč. 5, č. 2, s. 147-166 [cit. 2012-05-10]. ISSN 1461-7315. Dostupné z: http://eprints.lse.ac.uk/415/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK