Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Rechtsextremismus in Brandenburg 1990–2010
Název práce v jazyce práce (němčina): Rechtsextremismus in Brandenburg 1990–2010
Název práce v češtině: Pravicový extremismus v Braniborsku 1990–2010
Název v anglickém jazyce: Right-wing extremism in Brandenburg 1990–2010
Klíčová slova: pravicový extremismus, Braniborsko, neonacismus, skupiny, prevence, násilí
Klíčová slova anglicky: Right-Wing Extremism, Brandenburg, Neonacism, Groups, Prevention, Violence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 29.08.2013 09:15
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.08.2013
Oponenti: Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce a jednopřípadová studie „Pravicový extremismus v Braniborsku 1990 − 2010“ se věnuje různým podobám pravicového extremismu ve spolkové zemi Braniborsko v časovém úseku dvaceti let po znovusjednocení Německa. Cílem práce je analýza vývoje tohoto fenoménu v Braniborsku ve všech jeho formách, sahajících od extrémně pravicových postojů, přes politické strany, po uskupení a páchání trestných činů. Práce však zohledňuje i potírání pravicového extremismu skrze angažmá zemské politiky a civilní společnosti. Autorka se věnuje důvodům pro rozšiřování pravicového extremismu v Braniborsku, poukazuje na provázanost jeho jednotlivých forem a ověřuje oficiálně deklarovanou stagnující až klesající tendenci projevů pravicového extremismu ve spolkové zemi. Dochází k závěru, že extrémně pravicová scéna je i přes svou heterogennost jasně propojená, obzvlášť s národně-demokratickou stranou NPD, že největší bezprostřední ohrožení společnosti v Braniborsku však vychází ze strany násilníků, užívajících svou ideologii jako ospravedlnění pro své činy, sahající od vyhrožování až k vraždě. Tvrzení o stagnující až klesající tendenci projevů pravicového extremismu autorka v práci potvrzuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis and one case study “Right wing extremism in Brandenburg 1990 − 2010” discusses the different forms of right wing extremism in the federal state Brandenburg in the timeframe of twenty years after the German reunification. The aim of this thesis is the analysis of the development of this phenomenon in Brandenburg in all its forms, reaching from right-wing extremist mindsets over political parties, to groupings and the commission of crimes. But also the persecution of right-wing extremism through the measures taken by the government of Brandenburg and the civil society by the Brandenburg political officials as well as the civil society is handled in the thesis. The author is dealing with the reasons for the spreading of right-wing extremism, points out the interconnection between its constituent forms and verifies the officially declared “stagnating to declining” tendency of right-wing extremist display in Brandenburg. Several conclusions are drawn. The scene is much interconnected despite its heterogeneity, especially with the National Democratic Party NPD. The most immediate danger is posed by right-wing extremist motivated violence, justified by the ideology of the culprits and ranging from threats to murder. The claim about “stagnating to declining” tendency of right-wing extremist display in Brandenburg is confirmed by the author.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK