Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině
Název práce v češtině: Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině
Název v anglickém jazyce: Conjunctions in spoken and written Czech
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 07.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Spojovací výrazy v českém jazyce jsou dosud relativně málo popsaná kapitola v příručkách a mluvnicích českého jazyka. Cílem práce je prozkoumat spojovací výrazy v mluvené a psané češtině, jejich použití v textech, spojení s jinými slovy, porovnat užití spojovacího výrazu v psané a mluvené češtině. Teoretický základ magisterské práce vychází z několika děl, která se věnují této problematice, ale osnovou práce je Český národní korpus, konkrétně korpusy SYN2005 a ORAL2008.
Seznam odborné literatury
Čechová, M. kol. : Čeština‒řeč a jazyk. Institut sociálních vztahů. Praha 1996
Čermák, F. : Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a potřeby. Slovo a slovesnost 1997 s. 15‒25
Cvrček, V. a kol. : Mluvnice současné češtiny. Karolinum. Praha 2010 s.290-294
Internetová jazyková příručka, Ústav pro jazyk český, Akademie věd ČR, v. v. i. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=153
Havránek, B., Jedlička, A. : Česká mluvnice. SPN. Praha 1960
Grepl M., K podstatě a povaze rozdílu mezi projevy mluvenými a psanými, sb. Otázky slovanské syntaxe, 1962, s. 342‒345
Karlík P., Nekula M., Rusínová Z. : Příruční mluvnice češtiny. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 1995, 1996
Mikulová M. : Anotace na tektogramatické rovině pražského závislostního korpusu. Autorská příručka. http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t‒layer/html/index.html
Petr J. a kol. : Mluvnice češtiny I, II, III. Academia. Praha 1986‒1987
Slovník spisovného jazyka českého. Dostupný z
Slovník spisovného jazyka českého, díl III, heslo tak, s. 762
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK