Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volní vlastnosti a sebevýchova u studentů
Název práce v češtině: Volní vlastnosti a sebevýchova u studentů
Název v anglickém jazyce: Will-traits and self-education of students
Klíčová slova: psychologie, vůle, konace, sebekontrola, sebevýchova, volní vlastnosti, rysy osobnosti
Klíčová slova anglicky: psychology, volition, will, willpower, self-control, self-education, personality traits, self-regulation, self-management
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Uhlář
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat relativně zanedbávanému tématu volních vlastností v rámci konace a na pozadí architektury mysli. S ohledem na přesnější poznání bude téma zpracováno v obsahové spjatosti se sebevýchovou jako teoreticky neuzavřenou tematikou, která aplikačně zejména v nejrozvinutějších zemích nabývá na důležitosti. Poznatky o volních vlastnostech a sebevýchově jsou důležité např. kvůli fenoménu prokrastinace u studentů (a zaměstnanců), vzrůstajícímu počtu samozaměstnavatelů, až k celkově vzato náročnému prostředí naší výkonové společnosti. Práce se bude opírat o odbornou literaturu např. Baumeistera a Tiernyho (2011) v návaznosti na vybranou naši a zahraniční „klasickou“ literaturu k tématu. Po empirické stránce bude navržen kombinovaný výzkumný projekt, jenž bude sledovat vliv zkoumaných proměnných (s přihlédnutím k inteligenci) na studijní výsledky vysokoškolských studentů. Zvláštní pozornost zde bude věnována schopnosti souběžného studia dvou vysokých škol.
Seznam odborné literatury
BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: MACH. 1991. BAUMESITER, Roy F. a TIERNEY, John. Willpower: rediscovering the greatest human strength. New York: Penguin Press, 2011.
BRICHCÍN, Milan. Vůle a sebekontrola: Teorie, metody, experimenty. Praha: Nakladatelství Karolinum. 1999.
HECKHAUSEN, Heinz. The Anatomy of Achievement Motivation. New York, London: ACADEMIC PRESS INC. 1968.
KREJČÍ, František. Psychologie vůle. Praha: Dědictví Komenského. 1926.
KUHL, Julius. BECKMANN, J. Volition and Personality: Action Versus State Orientation. Seattle, Toronto, Bern, Gottingen: Hogrefe and Huber Publishers. 1994.
MORSELLA, Ezequiel, ed., BARGH, Joh. A., ed. a GOLLWITZER, Peter M., ed. Oxford handbook of human action. Oxford: Oxford University Press, 2009. Oxford series in social cognition and social neuroscience.
NAKONEČNÝ, Milan: Psychologie osobnosti. Praha: Academia. 1997.
ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada Publishing. 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK