Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agresivní chování u žáků základních škol - prevence a intervence
Název práce v češtině: Agresivní chování u žáků základních škol - prevence a intervence
Název v anglickém jazyce: Aggresive behavior among primary school pupils - prevention and intervention
Klíčová slova: agresivita, agrese, šikana, prevence, intervence
Klíčová slova anglicky: aggression, aggressiveness, bullying, prevention, intervention
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 04.09.2013 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. David Čáp, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V bakalářské práci se zaměřím na tematiku agresivního chování žáků na základních školách. Nejprve budou teoreticky definovány důležité pojmy a obsahový rámec celé práce, následně prevence v rámci všech subjektů a jejich vzájemných vztahů ( např. dítě, rodič, pedagog). Téma prevence a intervence bude nastíněno nejprve v nejširším slova smyslu a následně, s ohledem na kapacitu, bude rozšířeno o konkrétnější formy preventivních a intervenčních programů specializovaných na základních školách. Dále bude nastíněná tématika z hlediska výzkumů, které proběhly u nás i v zahraničí a výsledky se budu snažit porovnat navzájem i z hlediska jak u nás systém prevence a intervence funguje či nikoliv. Druhou částí práce bude návrh realizace kvantitativního výzkumu, zaměřeného na zmapování situace v některých českých základních školách.
Seznam odborné literatury
ANTIER, E. Agresivita dětí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-808-2
ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1990. ISBN 80-
902614- 1- 8
KADLECOVÁ, E.Šikana očima dětí. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-7394-199-4
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001. ISBN 80- 7178- 513- X
KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha : Portál, 2011.ISBN 978-80-7367-871-5.
ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál, 1995. ISBN 80- 7178- 049- 9
SPURNÝ, J. Psychologie násilí. Praha: Eurounion, 1996. ISBN 80- 85858-30- 4
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémových dětí a mládeže. Liberec: TUL, 2000. ISBN 80-7083-378-5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK