Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Komentovaný překlad: Robert Blais: Les rêves, messagers de l'âme, Collection Université Rose-Croix Internationale, 2003
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Robert Blais: Les rêves, messagers de l'âme, Collection Université Rose-Croix Internationale, 2003
Název v anglickém jazyce: Annotated Translation: Robert Blais: Les rêves, messagers de l'âme, Collection Université Rose-Croix Internationale, 2003
Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelské problémy, překladatelské posuny, překladatelská analýza, sny, snové symboly, symbolismus, výklad snů, interpretace, snící
Klíčová slova anglicky: annotated translation, problems of translation, translation shifts, translation analysis, dreams, dream interpretation, dram symbols, symbolism, dreamer
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2012
Datum zadání: 09.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.08.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Šárka Belisová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
BEČKA, J. Česká stylistika
CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika
ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte a neznáte
ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text
ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě
DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí
HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl
HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace
HLAVIČKOVÁ, V. (ed.) Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ...
JAMEK, V. O patřičnosti v jazyce
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura
KRAUS, J., Hoffmannová, J. Písemnosti v našem životě
Kufnerová, Z. et al. Překládání a čeština
KUNA, I. Realita a svět textu
MISTRÍK, J. Štylistika
MÖLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba
MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci
NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání
SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky
SLANČOVÁ, D. Praktická štylistika
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině
ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě
ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes

Durieux C.: Fondements didactiques de la traduction technique
Delisle, J.: La traduction raisonnée
Grellet, F.: Apprendre à traduire
Janovcová, E.: Procédés de traduction (in Tionová, Alena a kol.: Francouzština pro pokročilé, str. 283–320)
Lederer M.: La traduction d’aujourd’hui
Lederer, M.: La traduction : transcoder ou réexprimer ?
Pergnier, M.: Les fondements sociolinguistiques de la traduction
Šabršula, J.: Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque
Vinay, J.-P.; Darbelnet, J.: Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK