Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Program Strategické obranné iniciativy (SDI) v kontextu britsko-amerických vztahů
Název práce v češtině: Program Strategické obranné iniciativy (SDI) v kontextu britsko-amerických vztahů
Název v anglickém jazyce: The Strategic Defence Initiative Program (SDI) in the Context of the British-American Relationship
Klíčová slova: studená válka, Strategická obranná iniciativa, britsko-americké vztahy, special relationship, Velká Británie, USA, Ronald Reagan, Margaret Thatcherová
Klíčová slova anglicky: Cold War, Strategic Defense Initiative, British-American relationship, special relationship, Great Britain, USA, Ronald Reagan, Margaret Thatcher
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2012
Datum zadání: 23.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: Mgr. Jiří Hudec
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce bude analyzovat vliv vyhlášení americké koncepce Strategické obranné iniciativy (SDI) na vztah mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií. Hlavním cílem bude zhodnotit, jaké faktory ovlivňovaly rozhodování britské politické reprezentace o reakci na vyhlášení SDI a do jaké míry změnila tato politická koncepce celkový charakter britsko-amerického tzv. zvláštního vztahu (special relationship).
Seznam odborné literatury
Prameny, memoáry

BRINKLEY, Douglas (ed.). (2007). The Reagan Diaries. New York: Harper and Colllins, 767 s.
HESELTINE, Michael. (2001). Life in the Jungle: My Autobiography. London: Coronet, 574 s.
HOWE, Geoffrey. (1994). Conflict of Loyalty. London: Macmillan, 768 s.
REAGAN, Ronald. (1988). The Quest for Peace the Cause of Freedom. Selected Speeches on the United States and the World. Washington: The U.S. Information Agency, 283 s.
REAGAN, Ronald. (1997). Život jednoho Američana: paměti prezidenta. Praha: Prostor, 722 s.
THATCHER, Margaret. (1996). Roky na Downing Street. Praha: Naše vojsko, 627 s.
THATCHER, Margaret. (2003). Umění vládnout: Strategie pro svět v pohybu. Praha: Prostor, 441 s.
The Ronald Reagan Presidential Library. [online]. [cit. 2012-05-02]. Dostupné z www: http://www.reagan.utexas.edu/.
Margaret Thatcher Foundation. [online]. [cit. 2012-05-02]. Dostupné z www: http://www.margaretthatcher.org.
WEINBERGER, Caspar W. (1990). Fighting for peace : seven critical years in the Pentagon. New York: Warner Books, 464 s.

Monografie

BRZEZINSKI, Zbigniew. (1986). Promise or peril : the strategic defense initiative : thirty-five essays by statesmen, scholars, and strategic analysis. Washington: Ethic and Public Policy Center, 479 s.
BYRD, Peter. (1988). British foreign policy under Thatcher. Oxford: Phillip Alan, 211 s.
CAMPBELL, John. (2007). Margaret Thatcher Volume Two: The Iron Lady. London: Vintage, 928 s.
DRELL, Sidney D. (1985). The Reagan Strategic Defense Initiative: a technical, political, and arms control assessment. Cambridge, Massachusetts: Ballinger, 152 s.
DURMAN, Karel. (2009). Popely ještě žhavé II.: Konce dobrodružství. Praha: Karolinum, 580 s.
FAJMON, Hynek. (2010). Margaret Thatcherová a její politika. Brno: CDK, 391 s.
HYLAND, William. (1987). The Reagan foreign policy. New York: New American Library, 268 s.
KANDIAH, Michael, STAERCK, Gillian. (2005). The British Response to SDI: CCBH Oral History Programme. [online]. London: Centre for Contemporary British History, 106 s., dostupné z: http://www.kcl.ac.uk/innovation/groups/ich/witness/archives/PDFfiles/SDI.pdf.
LAKOFF, Sanford. (1989). A shield in space? : technology, politics, and the strategic defense initiative : how the Reagan Administration set out to make nuclear weapons "impotent and obsolete" and succumbed to the fallacy of the last move. Berkeley, UC Press, 409 s.
LUNDESTAD, Geir. (2003). The United States and Western Europe since 1945: from "empire" by invitation to transatlantic drift. Oxford: Oxford University Press, 331 s.
PETŘÍK, Lukáš. (2008). Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. Brno: CDK, 287 s.
REISS, Edward. (1992). The Strategic Defense Initiative. Cambrigde: Cambridge University Press, 264 s.
SHARP, Paul. (1997). Thatcher´s diplomacy: the revival of British foreign policy. London: Palgrave Macmillan, 288 s.

Články a odborné studie

TAYLOR, Trevor. (1986). Britain's Response to the Strategic Defence Initiative. In: International Affairs [online]. Vol. 62, No. 2, s. 217-230, dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2618362.
WEINBERGER, Caspar. (1985). The Strategic Defense Initiative. In: Harvard International Review [online]. Vol. 7, No. 4, s. 7-10, dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=8cef1ce3-e336-48a3-916d-d40e916943d2%40sessionmgr111&vid=1&hid=108&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=poh&AN=21850359.
WESTWICK, Peter. (2010). The International History of the Strategic Defense Initiative: American Influence and Economic Competition in the Late Cold War. In: Centaurus [online]. Vol. 52, No. 4., s. 338-351, dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=ca37dc92-62ee-4df5-8255-dbbdf91ccea4%40sessionmgr115&vid=1&hid=108&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=54565315.
WESTWICK, Peter. (2008). The Strategic Offense Initiative? The Soviets and Star Wars. In: Physics Today [online]. Vol. 61, No. 6, s. 43-49, dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=bc438144-1fec-4c3b-84d2-cb2541ad6033%40sessionmgr114&vid=1&hid=108&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=32541290.
YOST, David. (1988). Western Europe and the U.S. Strategic Defense Initiative. In: Journal of International Affairs [online]. Vol. 41, No. 2, s. 269-324, dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=da831a95-17b1-45e8-a86e-38ecb31446d6%40sessionmgr111&vid=1&hid=108&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=5299139.

Předběžná náplň práce
Vyhlášení amerického programu Strategické obranné iniciativy (SDI) prezidentem Ronaldem Reaganem roku 1983 bylo jednou z klíčových událostí studené války. Většinou se studie o této koncepci americké obrany věnují jejímu dopadu na vztahy Spojených států amerických se Sovětským svazem. Cílem této práce bude věnovat se méně známému aspektu této problematiky, tj. vlivu vyhlášení SDI na vzájemné vztahy mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií. Především z pohledu Velké Británie se budu snažit analyzovat, jaké byly zvažovány reakce na toto nečekané Reaganovo prohlášení, na základě memoárové literatury a dalších zdrojů popíšu, jaké byly zvažovány reakce britské vlády. Velká pozornost bude věnována zhodnocení, do jaké míry byla britská reakce ovlivněna vnitropolitickými a do jaké míry zahraničněpolitickými faktory. Z vnitropolitických faktorů bude zmíněna mj. celková koncepce britské obranné politiky, vyhlášená vládou Margaret Thatcherové, ze zahraničně politických pak především koncept tzv. zvláštního vztahu (special relationship) mezi USA a Velkou Británií, který podle mnohých autorů dosáhl během vlády Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové svého vrcholu.

Předpokládaná osnova
1) Úvod
2) Britsko-americký „special relationship“ a jeho kulminace v éře Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana
3) Příprava, vyhlášení a hlavní cíle Strategic Defense Initiative
4) Britská reakce na vyhlášení SDI
a. Prvotní nejasná pozice
b. Jednání Margaret Thatcherové s Ronaldem Reaganem
c. Jednání britského kabinetu o dalším postupu
d. Vliv americké invaze Grenady na další jednání
5) Participace Británie na SDI
a. Možnosti a limity změny dosavadní britské obranné politiky
b. Možné dopady SDI na britský nukleární program a politiku nukleárního odzbrojování
c. Faktory ovlivňující britský přístup
I. Vnitropolitické
II. Zahraničně-politické
6) Vývoj britské participace a samotné SDI
7) Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The 1983 announcement of the Strategic Defense Initiative (SDI) by U. S. President Ronald Reagan was one of the key events in the development of the Cold War. Most studies concerning this American defense policy concept study it´s effect on the relationship between the United States of America and the Soviet Union. The goal of this thesis will be to study a lesser known aspect of this historical issue, its effect on the relationship between the U. S. and Great Britain. I shall analyze, mainly from the British perspective, which reactions to this unexpected Reagan announcment were considered by the British government. Major attention will be paid to assessing to what extent was the British reaction influenced by domestic issues, such as the whole concept of British defense policy (domestic) or the special relationship between the USA and Great Britain (international) which, according to many authors, reached it´s high point when the Reagan and Thatcher governments were in power.

1) Introduction
2) The British-American Special Relationship and its culmination in the era of Margaret Thatcher a Ronalda Reagan
3) The preparation, proclamation and main goals of the Strategic Defense Initiative
4) The British reaction to the proclamation of the SDI
a. The first indecisive position
b. The negotiations between Margaret Thatcher and Ronald Reagan
c. The negotiations between the British Cabinet about the next steps
d. The influence on the American invasion of Grenada on the further negotiations
5) British participation on the SDI
a. Possibilities and limits of changing the British defense policy
b. Possible impacts of the SDI on the British nuclear program and the nuclear proliferation policy
I. Domestic policy factors
II. Foreign policy factors
6) The evolution of the British participation and the SDI itself
7) Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK