Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a meze internetového psychologického poradenství
Název práce v češtině: Možnosti a meze internetového psychologického poradenství
Název v anglickém jazyce: Possibilities and limits of online psychological counselling
Klíčová slova: poradenství, intervence, terapie online, telefonická intervence, face to face poradenství, online poradenství, komunikace v online prostředí
Klíčová slova anglicky: counselling, intervention, e-therapy, phone intervention, face to face counselling, online counselling, communication in the cyber space
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2012
Datum zadání: 07.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 29.01.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. David Čáp, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládaná diplomová práce se bude věnovat možnostem a mezím internetového psychologického poradenství. Ve světě je tato forma intervence běžně rozšířená, v ČR již také postupně dochází k zavádění některých forem internetové psychologické pomoci, avšak jedná se zatím spíše o okrajový zájem odborníků. Odbornou veřejností je tato forma intervence přijímána s rozpaky, někteří ji dokonce odsuzují. Cílem diplomové práce je vymezení psychologických možností a mezí internetového psychologického poradenství. Teoretická část práce se zaměří na kritické zhodnocení dosavadního přínosu a rizik či limitů internetové psychologické formy pomoci, včetně kontextu vývoje v zahraničí a případných rozdílů či specifik ČR. Pozornost bude taktéž věnována jednotlivým formám internetové psychologické pomoci s důrazem na aplikaci v našem prostředí.
V empirické části diplomové práce bude zpracována problematika internetového psychologického poradenství pravděpodobně pomocí kvalitativního výzkumného designu. Cílem bude zmapovat rozdíly a shody mezi internetovým psychologickým poradenstvím a ostatními formami psychologické pomoci (telefonická intervence, face to face intervence). Budou hledány odpovědi na to, proč a jak jedinec do konkrétní formy poradenství vstupuje, jak vnímá působení poradce na sebe samého, jaká je jeho percepce komunikace s poradcem. Analyzováno bude mimo jiné také, jak probíhá poradenský proces přes internet z pohledu klienta (ve srovnání s ostatními formami psychologické intervence) v kontinuu času, co a jak se v tomto procesu mezi oběma partnery komunikace odehrává. Dále bude zaměřena pozornost také na to, proč a jak klient z poradenského procesu vystupuje. Důraz bude kladen na vnímaná pozitiva a negativa internetové formy pomoci v kontextu ostatních forem psychologické intervence ze strany klientů.
Seznam odborné literatury
Anthony, K., Nagel, M. Therapy Online: A Practical Guide. SAGE Publications Ltd, 2009. ISBN 0761940804.

Antoš, S. Internetové poradenství: snadná realita? Sociální práce, 2006, vol. 1. ISSN: 1213-6204.

Haberstroh, S., Duffey, T., Evans, M. et all. The Experience of Online Counseling. Journal of Mental Health Counseling, 2007, vol. 29, no. 3, p. 269 – 282. ISSN 10402861.

Holcnerová, P., Novák, P. Online psychoterapie a psychologické poradenství. Psychoterapie, 2010, vol. 5(3-4). ISSN: 1802-3983.

Holcnerová, P., Vacek, J. Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu. Adiktologie, 2010, vol. (10)2, p. 110–117. ISSN: 1213-3841.

Horská, B., Lásková, A., Ptáček, L. Internet jako cesta pomoci. Praha: Slon, 2010. ISBN 978-80-7419-034-6.

Jones, G., Stokes, A. Online Counselling: A Handbook for Practitioners. Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 0230364438.

Kraus, R., Stricker, G., Speyer, C. Online Counseling: A Handbook for Mental Health Professionals. Academic Press, 2010. ISBN 0123785960.
Mallen, M., Vogel, D., Rochlen, A. The practical aspects of online counseling: Ethlics, Training, Technology, and Competency. The counseling psychologist, 2005, vol. 33, no. 6, p. 776-818.

Otradovcová, J. (ed.). Internet – cesta ke klientovi ve 3. tisíciletí? Sborník příspěvků z první národní konference věnované problematice internetového poradenství. Brno: Modrá linka, 2010. ISBN 978-80-254-7706-9.

Šmahel, D. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-360-1.

Veselský, P. (ed.). Internetové poradenství v praxi – kvalita a budoucnost. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-244-2971-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK