Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ekonomie a štěstí
Název práce v češtině: Ekonomie a štěstí
Název v anglickém jazyce: Economics and happiness
Klíčová slova: Ekonomie a štěstí, subjektivní blahobyt, analýza faktorů, indexy štěstí
Klíčová slova anglicky: Economics and happiness, SBW, analysis of factors, Happiness Indexes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2012
Datum zadání: 07.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: Mgr. Bc. Tomáš Janotík
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
• Frey S. B., Stutzer A. : Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Well-being
• Corrado L.: The geography of well-being; Journal of Economic Geography 12 (2012) pp. 627–649 doi:10.1093/jeg/lbr041
• Kahneman D., Diener E., Schwarz N. : Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundation 2003
• Mlčoch, L. : Ekonomie štěstí: proč méně může být více, [Working Paper No. 94], IES 2005
• Štika, P. : Ekonomie a štěstí, [IES Occassional Papers], IES 2008
• Zamagni S. : Happiness and individualism: A very difficult union, In Bruni, L., Porta, P. L.: Economics and Happiness: Framing the Analysis, Oxford University Press 2005
• www.project-syndicate.org (články J. Sachse, P. Singera, D. Boka)

Předběžná náplň práce
Tato práce sumarizuje soudobý stav poznání mladého oboru Ekonomie štěstí. Zaměřím se především na vztah mezi objektivním ekonomickým blahobytem a subjektivně vnímaným štěstím. Krátce představím historický vývoj zájmu o štěstí, předestřu možné definice štěstí a zformuluji hlavní důvody, proč se štěstím zabývat, a to především z ekonomického pohledu. Pokusím se zanalyzovat zdroje štěstí z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, zaměřím se na analýzu vlivu jednotlivých faktorů. Další část se bude zabývat možnostmi objektivního měření s důrazem na možnou problematiku. Závěrečná část shrne dosavadní poznatky a provede zamyšení se nad možnostmi budoucího využití.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis summarizes the current state of knowledge of the young field of economics of happiness. I will focus primarily on the relationship between objective economic well-being and subjective perceived happiness. I will briefly introduce the historical development of interest in happiness, I will suggest possible definitions of happiness and will formulate the main reasons why to deal with happiness, especially from an economic point of view. I will try to analyze the sources of happiness in the both short and long term, I will focus on the analysis of the impact of individual factors. The next part will deal with the possibility of objective measurement with emphasis on possible methodological problems. The final section will sumarize the findings and will discuss possibilities for future use.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK