Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
První Československá republika v kontextu teorie konsociační demokracie
Název práce v češtině: První Československá republika v kontextu teorie konsociační demokracie
Název v anglickém jazyce: First Czechoslovak Republic in a context of consociational theory
Klíčová slova: konsociační demokracie, Arend Lijphart, první Československá republika, fragmentace, politické strany
Klíčová slova anglicky: Consociationalism, Arend Lijphart, First Czechoslovak Republic, Fragmentation, Political parties
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2012
Datum zadání: 21.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce vychází z teoretického konceptu A. Lijpharta a možnosti jeho aplikace na vývoj politického sytsému První československé republiky. Zaměří se přednostně na problematiku segmentace českolsovenské společnosti, její odraz v rovině konstituoivání politických stran, analázu vztahů mezi politickými stranami, strukturu a postavení koaličních vlád. Cílem práce je prověřit teoreitický koncept na konkrétním případu.
Seznam odborné literatury
LIJPHART, A. (1968). Typologies of Democratic Systems. Comparative political studies. Roč. 1, č. 3, s. 3-44.
LIJPHART, A. (1969). Consociational Democracy. World Politics. Roč. 21, č. 2, s. 207-225.
LIJPHART, A. (1981). Consociational Theory: Problems and Prospects. A Reply. Comparative Politics. Roč. 13, č. 3, s. 355-360.

BALÍK, S.; HLOUŠEK, V.; HOLZER, J.; ŠEDO, J. (2011). Politický systém českých zemí 1848–1989. Brno: Masarykova univerzita, 178 s.
BARRY, B. (1975). Political Accommodation and Consociational Democracy. British Journal of Political Science. Roč. 5, č. 4, s. 477-505.
HLOUŠEK, V. (2005). Teorie konsociační demokracie a moravská praxe. In Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří - Malíř, Jiří. Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno: Matice moravská, s. 145 -155.
HLOUŠEK, V.; KOPEČEK, L. (2002). Česká republika - konsensuální nebo majoritní model demokracie? Politologická revue. Roč. 3, č. 1, s. 3-21.
KOUTSKÁ, I.; SVÁTEK, F. (1994). Politické elity v Československu 1918-1948: sborník. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 259 s.
NOVÁK, M.; LEBEDA T. a kol. (2004). Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Pelhřimov: Aleš Čeněk. 485 s.
ŘÍCHOVÁ, B. (2006). Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál. 303 s.


Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhodnotit do jaké míry se v první Československé republice v politické praxi projevil později definovaný model konsociační demokracie A. Lijpharta.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is assess the extent to which the first Czechoslovak Republic, in its political practice, is able to be explained with later defined model of consociational democracy by A. Lijphart.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK