Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The meaning and Czech equivalents of "should" in subordinate nominal content clauses after evaluative and directive expressions
Název práce v češtině: Význam a české ekvivalenty "should" v závislých větách obsahových po hodnotících a direktivních výrazech
Název v anglickém jazyce: The meaning and Czech equivalents of "should" in subordinate nominal content clauses after evaluative and directive expressions
Klíčová slova: putative should, mandative should, indikativ, konjunktiv, direktivní výrazy, epistémické výrazy,postojové a hodnotící výrazy, volitivní výrazy, faktivnost, nefaktivnost děje
Klíčová slova anglicky: putative should, mandative should, indicative, mandative subjunctive, directive expressions, epistemic expressions, expressions of value judgement (attitudinal and evaluative), volitional expressions, factuality, nonfactuality
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2012
Datum zadání: 02.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zkoumat funkce modálního should v závislých větách obsahových a jejich protějšky v českých paralelních textech. Výzkum ponechá stranou dispoziční should ve významu obligačním (záhodnostním) a soustředí se na tzv. putative should, které se vyskytuje po řídících větách s výrazy direktivními, postojovými, hodnotícími a epistémickými. Základní klasifikace tohoto souboru vedlejších obsahových vět bude vycházet ze slovesné formy, která s putative should alternuje: should alternující s konjunktivem prézenta po výrazech direktivních vs. should alternující s indikativem po výrazech postojových, hodnotících a epistémických. Bude zkoumán vztah těchto slovesných tvarů k intenční modalitě, jakou by věta měla v nezávislé formě (tj. zda jde o větu oznamovací, tázací nebo rozkazovací) a v případě should alternujících s indikativem též aspekt aktuálního členění. V této souvislosti bude registrována syntaktická funkce a pozice obsahové věty (extrapozice / iniciální pozice).Výzkumný materiál bude sestaven z 200 excerpt putative should a jejich českých protějšků získaných z korpusových paralelních textů (Interkorp). Cílem výzkumu bude zjistit, v jakých českých prostředcích se projevuje rozdíl mezi putative should / konjunktiv prézenta a putative should / indikativ (spojka aby vs. že, slovesný tvar, temporální tvar v případě alternace aj.) a vymezí případy, v nichž je tento rozdíl zastřen.
Seznam odborné literatury
Biber, Douglas, et al., (2000) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.
Coates, J. (1983) The Semantics of the Modal Auxiliaries. London.
Dušková, Libuše et al.. (2006) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Prague, Academia.
Dušková, Libuše (2009) A note on the potential textual feature of putative should. Linguistica Pragensia Vol XIX/2, 82-88.
Huddleston, R. and Pullum, G.K. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press
Palmer, F. R. (1979) Modality and the English Modals. London.
Quirk, R. et. al. (1995) A Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow, Longman.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK