Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Komentovaný překlad: Les médecines différentes (Éditions du Dauphin, Paris 1983, 11–41)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Les médecines différentes (Éditions du Dauphin,
Paris 1983, 11–41)
Název v anglickém jazyce: Commented translation: Les médecines différentes (Éditions du
Dauphin, Paris 1983, 11–41)
Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, lexikum, syntax, styl, text, překladatelské postupy, ekvivalence, fytoterapie, čínská medicína
Klíčová slova anglicky: translation, translation analysis, lexis, syntax, style, text, translation methods, equivalence, phytotherapy, Chinese medicine
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Belisová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2012
Datum zadání: 02.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
Vinay, Jean-Paul; Darbelnet, Jean. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction. Éditions Didier
Janovcová, Eva. Procédés de traduction (in Tionová, Alena a kol. Francouzština pro pokročilé, str. 283-320)
Šabršula, Jan. Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque

Hochel, B. Preklad ako komunikácia
Levý, J. Bude literární věda exaktní vědou?
Levý, J. Umění překladu
Popovič, A. Teória umeleckého prekladu
Vilikovský, J. Překlad jako tvorba

BEČKA, J. Česká stylistika
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině
MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK