Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Luděk Pik: politický portrét významného plzeňského starosty
Název práce v češtině: Luděk Pik: politický portrét významného plzeňského starosty
Název v anglickém jazyce: Luděk Pik: political profile of eminent mayor of Pilsen
Klíčová slova: Luděk Pik, město Plzeň, česká politika, české dějiny 20. století, socialismus, česká sociální demokracie, dělnické hnutí
Klíčová slova anglicky: Luděk Pik, city of Pilsen, Czech politics, Czech history of 20th century, socialism, Czech social democracy, labor movement
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.05.2012
Datum zadání: 01.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování:
1) Práce bude postavena především na pramenech úřední, soukromé i literární povahy, neboť sekundární literatura vhodná k danému tématu není příliš početná.
2) Dosavadní odborné práce poslouží především jako výchozí bod k rozvíjení celé diplomové práce.
3) V práci bude kladen důraz především na Pikovu veřejnou činnost, tedy jeho působení v rámci celostátní i regionální politiky, a to v během existence rakousko-uherské monarchie i československého státu.
Cílem diplomové práce je vylíčit politický a veřejný život význačného sociálnědemokratického politika, někdejšího poslance Říšského rady a později Národního shromáždění republiky československé, a v neposlední řadě prvorepublikového starosty města Plzně Luďka Pika (1876 – 1948). Pik byl nejen důležitým politickým činitelem na plzeňské radnici i mimo ni, ale rovněž profesionálním novinářem a literárně činným člověkem. Pomineme-li několik menších prací zpravidla v rozsahu článků, nevěnovali historici jeho osobě kupodivu příliš mnoho pozornosti. Tato práce si klade za úkol podat zprávu o jeho profesním a veřejném životě. Nepůjde však jen o strohý, chronologicky uspořádaný životopis, nýbrž o jakýsi obraz Pikova života v zrcadle tehdejší doby. Práce se zaměří především na jeho politickou kariéru od jejích počátků až po jeho „pád“ v době po září 1938, respektive po květnu 1945. Politická kariéra Luďka Pika začala již v 90. letech 19. století, kdy se podílel na činnosti dělnických odborů. Místo nejvíce spjaté s Pikovou veřejnou a politickou činností je Plzeň, kde žil od roku 1901 až do své smrti v roce 1948. Začínal jako redaktor sociálně demokratického listu Nová doba. Do vysoké politiky vstoupil v roce 1907, kdy byl za Rokycansko, Zbirožsko a Březnicko zvolen do říšské rady jako poslanec, jímž zůstal až do roku 1918. Aktivně se podílel na vzniku samostatného československého státu jako člen Revolučního národního shromáždění, později působil jako poslanec Národního shromáždění. V letech 1919 – 1938 vykonával svoji zřejmě nejvýznamnější funkci starosty města Plzně. Jako plzeňský starosta se všestranně zasloužil o rozvoj města. Po obsazení pohraničí a zřízení druhé republiky v roce 1938 byl nucen z křesla starosty na nátlak pravicové Strany národní jednoty odejít, rovněž se odcizil svým kolegům v plzeňské sociální demokracii. Během protektorátu údajně spolupracoval s odbojem, a jako bývalý sociální demokrat byl stíhán okupačními orgány. Po válce se již téměř sedmdesátiletý pokusil o znovu zapojit do politiky, ale byl donucen komunisty odejít do ústraní, v němž zůstal až do své smrti.
The aim is to portray the political and public life distinguished social democratic politics, member of Reichsrat of Austria and later member of the National Congress of the Republic of Czechoslovakia, and finally the mayor of Pilsen Luděk Pik (1876 - 1948). Pik was not only an important politic in the Pilsen City Hall and beyond, but also a professional journalist and occasional writer. Leaving aside some minor works usually in the range of articles, historians did not pay attention to his person. This study aims to report on his professional and public life. It will not be just a simple chronological resume, but a sort of picture of Pik’s life in the mirror of that time. The work will focus on his political career from its beginnings to its "fall" in the period after September 1938, respectively, after May 1945. Ludek Pik’s political career started in the 90 the 19th century, when he participated in the activities of workers' unions. The most associated place with Pik is Pilsen, where he lived from 1901 until his death in 1948. He began as editor of the social democratic newspaper Nová doba (New time). In 1907, he was elected as member of Reichsrat for Rokycany, Zbiroh and Březnice district. He was member of Reichsrat until 1918. He actively participated in the creation of an independent Czechoslovak state as a member of the Revolutionary National Congress, and later served as a member of the National Congress. In the years 1919 - 1938 was mayor of the city of Pilsen, probably most important office in his career. As mayor of Pilsen is associated with the universal development of the city. After the occupation of the borderlands (Munich Treaty) and the establishment of the Second Republic of Czechoslovakia in 1938, he was forced to leave office of mayor, under pressure from right-wing Party of National Unity. He also lost support of his colleagues in the Pilsen social democracy. During the Protectorate he probably collaborated with the Resistance, and as a former social democrat, he was prosecuted by the occupation authorities. After the war, he attempted to re-enter politics, but was forced to retire by Communists. He remained in retirement until his death.
Seznam odborné literatury
BECHYNĚ, Rudolf: Pero mi zůstalo: 1938 – 1945, Praha, Dělnické nakladatelství 1948, 245 s.
BRICHTA, Vladimír: Dějiny Plzně: Od roku 1788 do roku 1918, Plzeň, Západočeské nakladatelství 1967, 296 s.
BRICHTA, Vladimír: Dějiny Plzně: Od roku 1918 do roku 1948, Plzeň, Západočeské nakladatelství 1982, 468 s.
DOUŠA, Jaroslav a kol.: Dějiny Plzně v datech: od prvních stop osídlení až po současnost, Praha, Lidové noviny 2004, 787 s., ISBN 80-7106-723-7.
Kol. autorů: Luděk Pik: 60 let života: 35 let práce na Plzeňsku. Uspořádal Josef Jirout, Plzeň, Grafika 1936, 146 s.
HABRMAN, Gustav: Z mého života: vzpomínky, Plzeň, Dělnické družstvo 1924, 44 s.
HABRMAN, Gustav: Mé vzpomínky z války: črty a obrazy o událostech a zápasech za svobodu a samostatnost, Praha : Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství 1928.
KUKLÍK, Jan: Sociální demokraté ve druhé republice, Praha, Karolinum 1993, 148 s., ISSN 0567-8307.
MALÍŘ, Jiří a kol.: Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v Českých zemích a Československu 1831 – 2004: I. díl, Období 1861 – 1938, Brno, Doplněk 2005, 1021 s., ISBN 80-7239-180-1.
NOHA, Jiří, Socialismus jest práce. Život Rudolfa Bechyněho 1881-1948, diplomová práce obhájená naFilozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004.
PIK, Luděk: Československá sociální demokracie: její cíle program a postup, Plzeň, Okresní výkonný výbor ČSSD 1925, 41 s.
PIK, Luděk: Deset let práce pro Plzeň a plzeňský lid 1919-1929: kniha československé sociální demokracie o destileté práci socialistické v obci plzeňské, Plzeň 1929. 96 s.
PIK Luděk: Řeč českého západu: proslovil v parlamentě Luděk Pik, Plzeň 1928, 31 s.
PIK Luděk: Problém Plzně a Plzeňska: několik kapitol a podnětů k diskuzi o řešení hospodářské krise nezaměstnanosti. Plzeň 1932, 6 s.
PIK Luděk: Sociální demokracie, její základy, program a cíle, Plzeň, Omladina 1922, 52 s.
PRŮCHA Rudolf: Procházky starou a novou Plzní: činnosti socialistické lidovlády v Plzni 1919-1925, Plzeň, Okresní výkonný výbor československé sociální demokracie 1925, 64 s.
TOMEŠ, Josef: Kdo byl kdo v Československé sociální demokracii, Praha, Fénix 1991, 38 s. ISBN 80-85245-20-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK